B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik

obvezno

417

20

P3

Matematika

obvezno

383

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Psihologija

izbirno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

136

7

P10

Kemija

obvezno

170

9

P11

Biologija

obvezno

68

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2307

110  

B – Strokovni moduli

M 1

Zdravstvena vzgoja in prva pomoč

obvezno

102

5

M 2

Biokemija celice z anatomijo in fiziologijo

obvezno

136

7

M 3

Fizikalno-kemijske laboratorijske metode

obvezno

308

15

M 4

Laboratorijske tehnike v patologiji

obvezno

136

7

M 5

Zakonodaja, etika in komunikacija

obvezno

102

5

M 6

Laboratorijska hematologija in transfuziologija

izbirno

357

19

M 7

Medicinska mikrobiologija

izbirno

357

19

M 8

Medicinska biokemija

izbirno

357

19

Skupaj B

 

1498  

77

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

605

25

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

576

29

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4381

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

757

31

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4733

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4885

236

Poklicna matura ( storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izbere 2 izmed splošno izobraževalnih predmetov geografijo, psihologijo ali sociologijo.
Izbirni moduli: šola oziroma dijak izbere 2 izmed strokovnih modulov M6 – M8.

Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmet in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P4

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P9

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P10

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Zdravstvena vzgoja in prva pomoč

učitelj

visokošolska izobrazba iz z dravstvene nege ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz z dravstvene nege, visokošolska izobrazba iz z dravstvene vzgoje ali medicine ali farmacije ali biologije

M2

Biokemija celice z anatomijo in fiziologijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

 

 

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz biološkega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M3

Fizikalno-kemijske laboratorijske metode

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali farmacije ali laboratorijske biomedicine

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz kemije ali farmacije ali laboratorijske biomedicine

 

 

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M4

Laboratorijske tehnike v patologiji

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine ali farmacije ali biologije ali laboratorijske biomedicine

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz medicine ali farmacije ali biologije ali laboratorijske biomedicine

 

 

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz biološkega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M5

Zakonodaja, etika in komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije ali pedagogike ali socialne pedagogike ali komunikologije ali medicine ali farmacije ali laboratorijske biomedicine ali mikrobiologije

M6

Laboratorijska hematologija in transfuziologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije ali laboratorijske biomedicine

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz farmacije ali laboratorijske biomedicine

 

 

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M7

Medicinska mikrobiologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz mikrobiologije ali biologije ali medicine ali farmacije ali laboratorijske biomedicine

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz mikrobiologije ali biologije ali medicine ali farmacije ali laboratorijske biomedicine

 

 

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz biološkega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur

M8

Medicinska biokemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije ali laboratorijske biomedicine

 

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz farmacije ali laboratorijske biomedicine

 

 

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete iz kemijskega predmetnega po dročja v obsegu najmanj 315 ur