A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/ tehtnica laboratorijske biomedicine

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti ali strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

 

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Zdravstvena vzgoja in prva pomoč

x

 

 

 

M2

Biokemija celice z anatomijo in fiziologijo

x

 

 

 

M3

Fizikalno-kemijske laboratorijske metode

x

 

 

 

M4

Laboratorijske tehnike v patologiji

 

 

x

 

M5

Zakonodaja, etika in komunikacija

x

 

 

 

M6

Laboratorijska hematologija in transfuziologija

 

 

x

 

M7

Medicinska mikrobiologija

 

 

x

 

M8

Medicinska biokemija

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

Biomedicinski laborant/ biomedicinska laborantka

Nacionalno poklicno kvalifikacije biomedicinski laborant/ biomedicinska laborantka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnega modula/ov:

 

Oznaka

 

Modul

 

Sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Zdravstvena vzgoja in prva pomoč

Vsi sklopi

5

M7

Medicinska mikrobiologija

Splošna mikrobiologija

3