B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA/ SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

408

20

P3

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P4

Tuji jezik II

obvezno

204

10

P5

Umetnost

obvezno

70

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

70

3

P8

Psihologija

obvezno

70

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2378

111

B – Strokovni moduli

M1

Varovanje premoženja in oseb

obvezno

330

16

M2

Tehnično varovanje

obvezno

196

10

M3

Varnost in zdravje pri delu

obvezno

130

6

M4

Varstvo pred požari

obvezno

160

8

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

izbirno

196

10

M6

Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru

izbirno

196

10

M7

Varnostna tehnika

izbirno

196

10

M8

Kriminalistika in kriminologija

izbirno

98

5

M9

Javna zbiranja

izbirno

98

5

M10

Prevoz denarja in dragocenosti

izbirno

98

5

M11

Varovanje v logistiki

izbirno

98

5

M12

Varovanje informacijskih sistemov

izbirno

98

5

M 13

Intervencije

izbirno

98

5

Skupaj B

 

1404

70

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

574

29

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4356

210

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

872

34

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4708

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5012

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

132

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni moduli: M5 do M13: Šola ali dijak izbere vsaj enega izmed modulov M5 do M7.

Kdor izbere modul M6 mora obvezno izbrati tudi modul M13, ker se modula vsebinsko dopolnjujeta.

Šola ali dijak izbere izmed izbirnih modulov tako, da dijak zbere 30 KT.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Tuji jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Varovanje premoženja in oseb

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, prava, psihologije, ekonomije, uprave ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, prava, psihologije, ekonomije, uprave, sociologije ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev

M2

Tehnično varovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike, strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz elektrotehnike, strojništva ali fizike

M3

Varnost in zdravje pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, varstva pri delu, biologije, kemije strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike, fizike medicine ali zdravstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, varstva pri delu, biologije, kemije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike, fizike, medicine ali zdravstva

M4

Varstvo pred požari

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, kemije, fizike, varstva pri delu, geografije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstva pri delu, varstvoslovja, kemije, fizike, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike ali geografije

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, psihologije, sociologije, prava, uprave, obramboslovja, ekonomije ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja psihologije, sociologije, prava, uprave, obramboslovja, ekonomije ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev

M6

Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, strojništva, fizike, elektrotehnike, organizacije, obramboslovja, prava ali računalništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, strojništva, fizike, elektrotehnike, organizacije, obramboslovja, prava, računalništva ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev
 

M7

Varnostna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba  iz elektrotehnike, strojništva, fizike ali računalništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska  izobrazba iz elektrotehnike, strojništva, računalništva ali fizike

M8

Kriminalistika in kriminologija

 

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, psihologije, sociologije ali prava

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, psihologije, sociologije, prava ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev

M9

Javna zbiranja

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja,  psihologije, prava, sociologije, uprave ali obramboslovja

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja,  psihologije, sociologije, prava, uprave, obramboslovja ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev

M10

Prevoz denarja in dragocenosti

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, prometa, ekonomije, logistike, obramboslovja, prava, organizacije ali uprave

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz obramboslovja ali varstvoslovja, visokošolska ali višješolska izobrazba iz prava, organizacije, uprave, prometa ali logistike višješolska izobrazba s področja notranjih zadev ali srednješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M11

Varovanje v logistiki

učitelj

visokošolska izobrazba iz prometa, matematike, fizike, računalništva varstvoslovja, logistike, ekonomije, obramboslovja, organizacije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja ali obramboslovja, visokošolska ali  višješolska izobrazba iz prometa, logistike, ekonomije, organizacije ali kemije ali srednješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M12

Varovanje informacijskih sistemov

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva, matematike, fizike, informatike ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz računalništva, matematike, fizike, informatike, organizacije ali varstvoslovja

M13

Intervencije

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, prava, obramboslovja, komunikologije, psihologije ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, prava, obramboslovja, komunikologije, psihologije sociologije ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev