A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: TEHNIK VAROVANJA
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: tehnik varovanja/ tehnica varovanja

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli
Ustno Pisno Izdelek oz. storitev
Drugo
P1 Slovenščina
x
x
 
 
P2 Matematika
x
x
 
 
P3 Tuji jezik I
x
x
 
 
P4 Tuji jezik II
x
x
 
 
P5 Umetnost
 
 
x
 
P6 Zgodovina
x
 
 
 
P7 Geografija
x
 
 
 
P8 Psihologija
x
 
 
 
P9 Fizika
x
 
 
 
P10 Kemija
x
 
 
 
P11 Športna vzgoja
 
 
 
Praktične naloge
M1
Varovanje premoženja in oseb
 
 
x
 
M2
Tehnično varovanje
 
 
x
 
M3
Varnost in zdravje pri delu
 
 
x
 
M4
Varstvo pred požari
 
 
x
 
M5
Nadzorovanje storitev varovanja
 
 
x
 
M6
Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru
 
 
x
 
M7
Varnostna tehnika
 
 
x
 
M8
Kriminalistika in kriminologija
 
 
x
 
M9
Javna zbiranja
 
 
x
 
M10
Prevoz denarja in dragocenosti
 
 
x
 
M11
Varovanje v logistiki
 
 
x
 
M12
Varovanje informacijskih sistemov
 
 
x
 
M 13
Intervencije
 
 
x
 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Varnostnik nadzornik/ Varnostnica nadzornica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Varnostnik nadzornik/V arnostnica nadzornica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

 Oznaka

 Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Varovanje premoženja in oseb

Strokovni modul v celoti

16

M2

Tehnično varovanje

Strokovni modul v celoti

10

M3

Varnost in zdravje pri delu

Strokovni modul v celoti

6

M4

Varstvo pred požari

Strokovni modul v celoti

8

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

Strokovni modul v celoti

10

M12

Varovanje informacijskih sistemov

Strokovni modul v celoti

5

7.2. Operater/ Operaterka varnostno nadzornega centra

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/ Operaterka varnostno nadzornega centra pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M 1

Varovanje premoženja in oseb

Strokovni modul v celoti

16

M 2

Tehnično varovanje

Strokovni modul v celoti

10

M 3

Varnost in zdravje pri delu

Strokovni modul v celoti

6

M 4

Varstvo pred požari

Strokovni modul v celoti

8

M 6

Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru

Strokovni modul v celoti

10

M12

Varovanje informacijskih sistemov

Strokovni modul v celoti

5

M13

Intervencije

Strokovni modul v celoti

5

7.3. Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M 1

Varovanje premoženja in oseb

Strokovni modul v celoti

16

M 2

Tehnično varovanje

Strokovni modul v celoti

10

M 3

Varnost in zdravje pri delu

Strokovni modul v celoti

6

M 4

Varstvo pred požari

Strokovni modul v celoti

8

M 7

Varnostna tehnika

Strokovni modul v celoti

10

M12

Varovanje informacijskih sistemov

Strokovni modul v celoti

5

M13

Intervencije

Strokovni modul v celoti

5