OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA V GIMNAZIJI

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja so v skladu z 38. členom Zakona o gimnazijah pisno, ustno ali pri izpitu, z vajami, seminarskimi nalogami oziroma z izdelki, nastopi in na druge načine, za posamezne predmete pa so podrobneje določeni s predmetnimi katalogi znanj oziroma učnimi načrti.

A. Maturitetni predmeti

Predmet

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Slovenščina (materni jezik, drugi jezik)

pisno, ustno, izdelek, nastop

Madžarščina (materni jezik, drugi jezik)

pisno, ustno, izdelek, nastop

Italijanščina (materni jezik, drugi jezik)

pisno, ustno, izdelek, nastop

Tuji jezik: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, ruščina

pisno, ustno

Latinščina

pisno, ustno

Grščina

pisno, ustno, seminarske naloge, referati, eseji

Glasba**

pisno, nastop

Matematika

pisno, ustno

Likovna teorija**

ustno, izdelki

Ekonomija

pisno, ustno, seminarska naloga

Zgodovina

pisno, ustno

Geografija

pisno, ustno, izdelki

Fizika

pisno, ustno, eksperimentalno delo

Kemija*

pisno, ustno, vaje, izdelki, seminarska naloga

Biologija*

pisno, ustno, praktično delo (delo in izdelki)

Psihologija

seminarske naloge, referati, eseji

Sociologija

ustno, seminarske naloge, referati, eseji

Filozofija

ustno, seminarske naloge, referati, eseji

Umetnostna zgodovina

pisno, ustno, seminarske naloge, izdelki projektnega dela

Biotehnologija

pisno, ustno, projektno delo v 4. letniku

Elektrotehnika

pisno, ustno

Računalništvo

pisno, ustno, vaje, izdelki

Mehanika

pisno, ustno

Sodobni ples nastop

Teorija in zgodovina drame in gledališče

pisno, ustno

Informatika

ustno, izdelek

Materiali

ustno, pisno, seminarska naloga

* V klasični gimnaziji samo vaje, praktično delo

** Področje zajema več predmetov na maturi

B. Drugi gimnazijski predmeti in oblike samostojnega dela

Predmet

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Športna vzgoja

vaje

Glasba

pisno, ustno

Likovna umetnost

ustno,pisno, referati, izdelki

Informatika

ustno, projektno delo

Petje instrument

nastop

Instrument (klavir)

nastop

Glasbeni stavek

ustno, pisno

Solfeggio

ustno, pisno

Klavir

nastop

Sodobne plesne tehnike

nastop

Balet

praktično delo

Klasični balet

nastop

Klasična podržka in repertor

nastop

Zgodovina plesa

pisno, ustno, seminarske naloge

Zgodovina glasbe

pisno, ustno, seminarske naloge

Uporabna anatomija

pisno, ustno

Zgodovina plesa in odrske umetnosti

pisno, ustno, seminarske naloge

Zgodovina in teorija drame in gledališča

pisno, ustno, kreativni prispevek

Umetnost govora

pisno, ustno, seminarske naloge, nastop

Umetnost giba

praktično delo

Video in film

ustno, pisno, obvezno berivo

Predstavitvene tehnike

pisno, ustno

Bivalna kultura

pisno, ustno, poročila, seminarske naloge

Plastično oblikovanje

izdelek

Risanje in slikanje

izdelek

Osnove varovanja dediščine

pisno

Podjetništvo

ustno, pisni izdelek

Poslovna informatika

poročila, seminarske naloge, projektna naloga

Ekonomska zgodovina

projektna naloga

Ekonomska geografija

ustno, poročila, seminarske naloge

Elektronika

pisno, ustno

Gradbeništvo

pisno, ustno, seminarske naloge

Kmetijstvo

ustno, seminarska naloga v 4. letniku

Lesarstvo

ustno, seminarska naloga v 4. letniku

Mikrobiologija

ustno, seminarska naloga v 4. letniku

Opisna geometrija

pisno, ustno, seminarske naloge

Računalniški sistemi in omrežja

ustno, izdelek

Strojništvo

ustno, risbe, poročila, seminarska naloga v 4. letniku

Laboratorijske vaje (biotehnologija)

ustno, poročila, izdelki

Laboratorijske vaje (elektrotehnika, elektronika)

vaje, poročila

Laboratorijske vaje (računalništvo, računalniški sistemi in omrežja)

seminarske naloge, izdelki

Laboratorijske vaje (mehanika, strojništvo)

ustno, vaje, poročila

Laboratorijske vaje (mehanika, gradbeništvo)

ustno, vaje, poročila

Laboratorijske vaje (materiali - osnova)

ustno, vaje

Laboratorijske vaje (materiali - gradbeni modul, gradbeništvo)

poročila

Laboratorijske vaje (materiali - lesni modul, lesearstvo)

ustno, poročila

Druge oblike samostojnega dela


(Umetniška gimnazija; glasbena smer; modul A: glasbeni stavek)

 • zbor
 • klavir

(Umetniška gimnazija; glasbena smer; modul B: petje - instrument)

 • zbor-orkester
 • komorna igra
 • dopolnilni instrument

(Umetniška gimnazija; glasbena smer; modul C: jazz-zabavna glasba)

 • skupinska igra
 • osnove improvizacije
 • osnove aranžiranja

(Umetniška gimnazija; plesna smer; modul A: balet)

 • klasični balet-skupinske vaje
 • stilni plesi
 • karakterni plesi

(Umetniška gimnazija; glasbena smer; modul B: sodobni ples)

 • ustvarjalna delavnica

(Umetniška gimnazija; likovna smer)

 • risanje in slikanje
 • osnove varovanja dediščine

(Umetniška gimnazija; dramsko-gledališka smer)

Delavnice:

 • dramsko-gledališka
 • inštrument z osnovami teorije glasbe
 • zvočno-glasbena
 • impro
 • gibalna
 • video-filmska
 • likovna
nastop