B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GRADBENI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno
izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik

obvezno

417

20

P3

Matematika

obvezno

408

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Psihologija

izbirno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

7

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2168

102

B – Strokovni moduli

M1

Stavbarstvo

obvezno

375

22

M2

Gradbeni inženirski objekti

obvezno

250

14

M3

Gradbena mehanika

obvezno

320

16

M4

Kalkulacije

obvezno

140

8

M5

Geodezija v gradbeništvu

obvezno

70

3

M6

Osnove projektiranja

obvezno

270

15

M7

Projektiranje stavb

izbirno

70

3

M8

Projektiranje gradbenih inženirskih objektov

izbirno

70

3

M9

Priprava in vodenje gradbenih del

izbirno

70

3

M10

Gradbena ekonomika

izbirno

70

3

Skupaj B

 

1565

84

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

492

21

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

8

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

612

28

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4345

214

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

644

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4697

228

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4849

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

135

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak izbere 2 od strokovnih modulov M7 – M10.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajata šola in delodajalec. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba sociologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Stavbarstvo

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture
visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture ali kemije (za vsebinski sklop gradbeni proizvodi)

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva, arhitekture ali kemije (za vsebinski sklop gradbeni proizvodi)

M2

Gradbeni inženirski objekti

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture ali geologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva, arhitekture ali geologije

M3

Gradbena mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali arhitekture

M4

Kalkulacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali arhitekture

M5

Geodezija v gradbeništvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, geodezije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali geodezije

M6

Osnove projektiranja

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture, geodezije ali geologije
visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture, geodezije, informatike ali računalništva (vsebinski sklop informatika)

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva, arhitekture, geodezije, geologije, informatike ali računalništva (vsebinski sklop informatika)

M7

Projektiranje stavb

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

 

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali arhitekture

M8

Projektiranje gradbenih inženirskih objektov

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture ali geologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva, arhitekture ali geologije

M9

Priprava in vodenje gradbenih del

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, gradbenega inženirstva ali arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali arhitekture

M10

Gradbena ekonomika

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva, arhitekture ali gospodarskega inženirstva 

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba gradbeništva ali visokošolska  izobrazba iz gradbeništva, gospodarskega inženirstva ali arhitekture