B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GRAFIČNI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

105

5

P10

Kemija

obvezno

105

5

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

101

B – Strokovni moduli

M1

Grafično oblikovanje

obvezno

204

11

M2

Grafični in medijski procesi

obvezno

102

5

M3

Kakovost in trženje

obvezno

102

5

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

obvezno

68

4

M5

Grafična priprava

obvezno

102

6

M6

Tisk

obvezno

170

9

M7

Grafična dodelava

obvezno

170

9

M8

Grafični materiali

obvezno

102

5

M9

Sitotisk

obvezno

102

5

M10

Ofsetni tisk

izbirno

544

28

M11

Knjigoveštvo

izbirno

272

14

M12

Kartonažerstvo

izbirno

272

14

Skupaj B

 

1666

87

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

750

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

 

578

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4387

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

902

36

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4739

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4891

236

Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni splošnoizobraževalni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli:

Šola oz. dijak lahko izbere:
a) modul M10 ali
b) modul M11 in M12.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega po dročja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega po dročja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Grafično oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovne umetnosti ali likovne pedagogike ali grafičnega oblikovanja ali industrijskega oblikovanja

M2

Grafični in medijski procesi

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

M3

Kakovost in trženje

učitelj vsebinskega sklopa Kakovost grafičnih in medijskih procesov

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

 

 

učitelj vsebinskega sklopa Trženje grafičnih in medijskih izdelkov

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali ekonomije ali organizacije dela

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike , grafične tehnike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri s končanim študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

M5

Grafična priprava

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

M6

Tisk

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

M7

Grafična dodelava

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

M8

Grafični materiali

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali kemije

M9

Sitotisk

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

srednješolska izobrazba iz grafike z delovnimi izkušnjami s področja tiska ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike ali visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

M10

Ofsetni tisk

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

srednja strokovna izobrazba iz grafike z delovnimi izkušnjami s področja tiska ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike ali visokošolska izobrazba iz grafične

M11

Knjigoveštvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

srednja strokovna izobrazba iz grafike ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike ali visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

M12

Kartonažerstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

srednja strokovna izobrazba iz grafike ali višješolska izobrazba iz grafične tehnike ali visokošolska izobrazba iz grafične tehnike