A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: GRAFIČNI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: grafični tehnik/grafična tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Grafično oblikovanje

 

 

x

 

M2

Grafični in medijski procesi

 

x

 

 

M3

Kakovost in trženje

x

 

 

 

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

 

 

 

praktična naloga

M5

Grafična priprava

 

 

x

 

M6

Tisk

 

 

x

 

M7

Grafična dodelava

 

 

x

 

M8

Grafični materiali

x

 

 

 

M9

Sitotisk

 

 

x

 

M10

Ofsetni tisk

 

 

x

 

M11

Knjigoveštvo

 

 

x

 

M12

Kartonažerstvo

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Operater/ operaterka za ofsetni tisk

Nacionalno poklicno kvalifikacije Operater/ operaterka za ofsetni tisk pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M6

Tisk

Strokovni modul v celoti

9

M8

Grafični materiali

Strokovni modul v celoti

5

M10

Ofsetni tisk

Strokovni modul v celoti

28

7.2. Operater/ operaterka v kartonaži

Nacionalno poklicno kvalifikacije Operater/ operaterka v kartonaži pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M7

Grafična dodelava

Strokovni modul v celoti

9

M8

Grafični materiali

Strokovni modul v celoti

5

M12

Kartonažerstvo

Strokovni modul v celoti

14

7.3. Tiskar/ tiskarka za propustni tisk

Nacionalno poklicno kvalifikacije Tiskar/ tiskarka za propustni tisk pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M8

Grafični materiali

Strokovni modul v celoti

5

M9

Sitotisk

Strokovni modul v celoti

5

7.4. Knjigovez/ knjigovezka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Knjigovez/ knjigovezka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M7

Grafična dodelava

Strokovni modul v celoti

9

M8

Grafični materiali

Strokovni modul v celoti

5

M11

Knjigoveštvo

Strokovni modul v celoti

14