B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: HORTIKULTURNI TEHNIK /SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

476

24

P2

Tuji jezik

obvezno

408

20

P3

Matematika

obvezno

374

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija ali psihologija

obvezno

68

3

P8

Fizika

obvezno

68

3

P9

Biologija

obvezno

170

9

P10

Kemija

obvezno

170

9

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2312

112

B – Strokovni moduli

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M 2

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M3

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M 4

Pridelava okrasnih rastlin

obvezno

102

5

M 5

Vrtnarska mehanizacija

obvezno

102

5

M 6

Osnove krajinarstva

obvezno

136

7

M 7

Logistika v vrtnarstvu

obvezno

102

4

M 8

Specialno varstvo rastlin

obvezno

102

5

M 9

Osnove hortikulturnega oblikovanja

obvezno

102

5

M 10

Trženje in promocija slovenskih  proizvodov in storitev

obvezno

102

5

M11

Osnove vrtnarske tehnologije

obvezno

136

7

M 12

Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

izbirno

306

15

M 13

Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem

izbirno

306

15

M 14

Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine

izbirno

306

15

M 15

Tehnologija v hortikulturi

izbirno

306

15

Skupaj  B

 

1496

73


Od tega:
C – Praktično izobraževanje  v šoli

Praktični pouk

568

23

Č – Praktično  izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom

152

6

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

352

14

E – Odprti kurikulum

Odprti kurikulum

646*

31

 

Skupno število ur pouka (A+B+E)

 

4 454

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

720

29

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4806

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4958

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov pouka

 

135

 

Število praktičnega  usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnilo k predmetniku:

*Od tega šola nameni najmanj 68 ur družboslovju.
Dijak izbere en izbirni modul izmed M12 do M 15.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvaja šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih, mojstrskih kmetijah in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologijo ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Informatika in poslovno komuniciranje

učitelj vsebinskega sklopa Informatika

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

 

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa informatika

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu 375 ur

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolska izobrazba psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali  organizacije dela

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali kemije ali srednješolska  izobrazba

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

Logistika v vrtnarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Vrtnarska mehanizacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali kmetijskega strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali kmetijskega strojništva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz hortikulture, kmetijstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Osnove hortikulturnega oblikovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, krajinske arhitekture ali umetnostne zgodovine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, krajinske arhitekture ali umetnostne zgodovine

Specialno varstvo rastlin

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz hortikulture, kmetijstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali ekonomije

Osnove vrtnarske tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz hortikulture, kmetijstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Osnove krajinarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

Pridelava okrasnih rastlin

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva ali krajinske arhitekture

Tehnologija v hortikulturi

učitelj

visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture ali kmetijstva