B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK/ SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ Izbirno

Skupno
število ur

Število kreditnih  točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

 

P1

Slovenščina

obvezno

476

24

P2

Tuji jezik

obvezno

408

20

P3

Matematika

obvezno

374

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija ali Psihologija

obvezno

68

3

P8

Fizika

obvezno

68

3

P9

Kemija

obvezno

136

7

P10

Biologija

obvezno

68

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2176

104

B – Strokovni moduli

 

M1

Informatika in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M2

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M3

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M4

Osnove živilstva

obvezno

102

5

M5

Predelava živil rastlinskega izvora

obvezno

408

20

M6

Predelava živil živalskega izvora

obvezno

204

10

M7

Prehrana in dietetika

obvezno

102

5

M8

Tehnike analiziranja živil

obvezno

136

7

M9

Varna hrana

obvezno

68

4

M10

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo

obvezno

136

7

M11

Tehnologije živil rastlinskega izvora

izbirno

198

11

M12

Tehnologije živil živalskega izvora

izbirno

198

11

M13

Prehranski obrati in gastronomija

izbirno

198

11

M14

Kontrola kakovosti živil

izbirno

198

11

M15

Upravljanje strojev in naprav v živilstvu

izbirno

198

11

Skupaj B

 

1660

84

Od tega:
C- Praktični  izobraževanje v šoli

 

 

Praktični pouk

 

568

23

 

 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

 

Odprti kurikulum

 

612

28

 

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4448

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

720

29

Skupaj  izobraževanja v šoli
(A+B+D+E)

 

4800

230

Skupaj (A+B+Č +D+E)

 

4952

236

Poklicna matura (izdelek oziroma  storitev)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov pouka

 

135

 

Število  tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnilo k predmetniku:
Dijak izbere en izbirni   strokovni modul izmed    M11 do M15.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3.  ZNANJE IZVAJALCEV 

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti  ali  umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolske izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolske izobrazba iz biologije

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Informatika in poslovno komuniciranje

učitelj vsebinskega sklopa informatika

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: informatika

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu 375 ur

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouk

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

Osnove živilstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Predelava živil rastlinskega izvora

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali  visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Predelava živil živalskega izvora

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Prehrana in dietetika

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, zootehnike, veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, zootehnike, veterine

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Tehnike analiziranja živil

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali kemije 

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz  živilstva ali kemije

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Varna hrana

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva ali veterine

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, biotehnologije, mikrobiologije, biologije ali veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva ali veterine

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Tehnologije živil rastlinskega izvora

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska  izobrazba

Tehnologije živil živalskega izvora

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Prehranski obrati in gastronomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska  izobrazba

Kontrola kakovosti živil

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska strokovna  izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

Upravljanje strojev in naprav v živilstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, elektrotehnike ali strojništva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba