A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: GRAFIČNI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: grafični tehnik/grafična tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja 4 leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Osnove oblikovanja

 

 

x

 

M2

Grafični in medijski procesi

 

x

 

 

M3

Kakovost in trženje

x

 

 

 

M4

Informacijsko komunikacijska tehnologija

 

 

x

 

M5

Grafična priprava

 

 

x

 

M6

Grafični materiali

x

 

 

 

M7

Tisk

x

 

x

 

M8

Digitalni tisk

 

 

x

 

M9

Sitotisk

 

 

x

 

M10

Grafična dodelava

 

x

x

 

M11

Ofsetni tisk

 

 

x

 

M12

Knjigoveštvo

 

 

x

 

M13

Kartonažerstvo

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-