A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: GRAFIČNI TEHNIK (GLU, GJM)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.
Naziv strokovne izobrazbe: grafični tehnik/grafična tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja pet let.
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja:
Gluhi in naglušni dijaki oziroma dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami potrebujejo zaradi težav v komunikaciji več časa za sprejemanje informacij, predelavo informacij, razumevanje in utrjevanje. V učenje morajo vložiti intenzivno pozornost, veliko naporov in več časa kot drugi. Zato je potrebno podaljšati čas za vse faze učenja od pridobivanja, razumevanja utrjevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja.
Ker gluhi in naglušni dijaki ne slišijo oziroma slišijo pomanjkljivo,  imajo pri prepoznavanju, razumevanju, obdelavi in uporabi informacij, pri nastajanju predstav, razvoju govora in mišljenja izrazite težave. Ker ne slišijo oziroma slišijo pomanjkljivo, morajo slušno zaznavanje nadomeščati po drugih poteh, zlasti po vidni poti. Pri učenju je potrebno veliko opisovanja, več pisanja, veliko nazornega materiala.
Dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami imajo težave pri govornem izražanju oziroma razumevanju govora. Za uporabo besednjaka oziroma za razumevanje povedanega  potrebujejo različne  prilagoditve, material za ponazarjanje ter prilagojene metode dela. To pa v procesu učenja zahteva več časa.

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

x

 

 

P6

Geografija

x

x

 

 

P7

Sociologija

x

x

 

 

P8

Psihologija

x

x

 

 

P9

Fizika

x

x

 

 

P10

Kemija

x

x

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

prilagojeno ocenjevanje

M1

Grafično oblikovanje

 

 

x

 

M2

Grafični in medijski procesi

 

x

 

 

M3

Kakovost in trženje

x

 

 

 

M4

Informacijsko komunikacijska  tehnologija

 

 

x

 

M5

Grafična priprava

 

 

x

 

M6

Tisk

 

 

x

 

M7

Grafična dodelava

 

 

x

 

M8

Grafični materiali

x

 

 

 

M9

Sitotisk

 

 

x

 

M10

Ofsetni tisk

 

 

x

 

M11

Knjigoveštvo

 

 

x

 

M12

Kartonažerstvo

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka (bodisi pisno bodisi ustno oziroma v slovenskem znakovnem jeziku), kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico delati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Operater/operaterka za ofsetni tisk

Nacionalno poklicno kvalifikacijo operater/operaterka za ofsetni tisk pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M6

Tisk

Strokovni modul v celoti

9

M8

Grafični materiali

Strokovni modul v celoti

5

M10

Ofsetni tisk

Strokovni modul v celoti

28

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov s posebnimi potrebami se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka (bodisi pisno bodisi ustno oziroma v slovenskem znakovnem jeziku), kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

7.2 Operater/operaterka v kartonaži

Nacionalno poklicno kvalifikacije operater/operaterka v kartonaži pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M7

Grafična dodelava

Strokovni modul v celoti

9

M8

Grafični materiali

Strokovni modul v celoti

5

M12

Kartonažerstvo

Strokovni modul v celoti

14

7.3 Tiskar/tiskarka za propustni tisk

Nacionalno poklicno kvalifikacije tiskar/tiskarka za propustni tisk pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M8

Grafični materiali

Strokovni modul v celoti

5

M9

Sitotisk

Strokovni modul v celoti

5

7.4 Knjigovez/knjigovezka

Nacionalno poklicno kvalifikacije knjigovez/knjigovezka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M2

Grafični in medijski procesi

Strokovni modul v celoti

5

M3

Kakovost in trženje

Strokovni modul v celoti

5

M7

Grafična dodelava

Strokovni modul v celoti

9

M8

Grafični materiali

Strokovni modul v celoti

5

M11

Knjigoveštvo

Strokovni modul v celoti

14