A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH
Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik v tehnoloških procesih/pomočnica v tehnoloških procesih

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Družboslovje in naravoslovje

x

 

 

 

P4

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehniško sporazumevanje

 

 

x

 

M2

Rokovanje s stroji in napravami

 

 

x

 

M3

Vzdrževanje strojev in naprav

 

 

x

 

M4

Upravljanje strojev in naprav

 

 

x

 

M5

Preoblikovanje materialov

 

 

x

 

M6

Litje materialov

 

 

x

 

M7

Izdelava in vzdrževanje električnih inštalacij

 

 

x

 

M8

Mehatronski sklopi

 

 

x

 

M9

Temeljna ličarska dela

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Program ne omogoča pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij.