A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1 .Izobraževanje traja  dve leti
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od  nazivov srednje  poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik I

x

x

 

 

P4

Tuj jezik II

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Psihologija

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Projekti in poslovanje podjetja

 

 

x

 

M2

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

 

 

x

 

M3

Finančno poslovanje

 

 

x

 

M4

Materialno knjigovodstvo

 

 

x

 

M5

Komercialno poslovanje

 

 

x

 

M6

Upravno administrativno poslovanje

 

 

x

 

M7

Zavarovalne storitve

 

 

x

 

M8

Bančno poslovanje

 

 

x

 

M9

Poštne  storitve

 

 

x

 

M10

Finančno knjigovodstvo

 

 

x

 

M11

Neposredno trženje

 

 

x

 

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Knjigovodja/ knjigovodkinja

Nacionalno poklicno kvalifikacije Knjigovodja/ knjigovodkinja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 4

Materialno knjigovodstvo

Strokovni modul v celoti

 7

M 10

Finančno knjigovodstvo

Strokovni modul v celoti

 6

7.2. Referent/ referentka v podpori bančnega poslovanja

Nacionalno poklicno kvalifikacije Referent/ referentka v podpori bančnega poslovanja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 3

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7

M 8

Bančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

6

7.3. Referent/ referentka v bančni komerciali

Nacionalno poklicno kvalifikacije Referent/ referentka v bančni komerciali pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 3

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7

M 8

Bančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

6

7.4. Poštni uslužbenec/ poštna uslužbenka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Poštni uslužbenec/ poštna uslužbenka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 3

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7

M 9

Poštni promet

Strokovni modul v celoti

6

7.5. Komercialni referent/ komercialna referentka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Komercialni referent/komercialna referentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 5

Komercialno poslovanje

Strokovni modul v celoti

 7

7.6.Tajnik/ tajnica

Nacionalno poklicno kvalifikacije Tajnik/ tajnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 6

Upravno administrativno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7

7.7. Zavarovalniški asistent/ zavarovalniška asistentka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 3

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7

M 7

Zavarovalne storitve

Strokovni modul v celoti

6

7.8. Teletržnik/ teletržnica

Nacionalno poklicno kvalifikacije Teletržnik/ teletržnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 11

Neposredno trženje

Strokovni modul v celoti

6