A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: INŠTALATER  STROJNIH INŠTALACIJ   
1.2. Naziv poklicne izobrazbe:  inštalater/ inštalaterka  strojnih inštalacij

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Družboslovje

x

 

 

 

P6

Naravoslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

 

 

x

 

M2

Materiali in obdelave v poklicu

 

 

x

 

M3

Elementi konstrukcij

 

 

x

 

M4

Organizacija in poslovanje

 

 

x

 

M5

Strojne inštalacije

 

 

x

 

M6

Osnove energijskih procesov

 

 

x

 

M7

Plamensko varjenje, lotanje in lepljenje

 

 

x

 

M8

Ogrevalni in hladilni sistemi

 

 

x

 

M9

Klimatski in prezračevalni sistemi

 

 

x

 

M10

Vodovod in kanalizacija

 

 

x

 

M11

Plinske inštalacije

 

 

x

 

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

Poleg tega mora opraviti:

  Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.