A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: IZDELOVALEC OBLAČIL
1.2. Naziv poklicne izobrazbe: izdelovalec/ izdelovalka oblačil

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki):

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja tri leta
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI  OCENJEVANJA ZNANJA

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Obvezni  načini  ocenjevanja znanja

Slovenščina

pisno in ustno

Matematika

pisno in ustno

Tuji jezik

pisno in ustno

Umetnost

ustno

Naravoslovje

ustno

Družboslovje

ustno

Športna vzgoja

praktične naloge

Osnove v tekstilstvu

ustno, pisno, vaje, projektno delo, izdelki in delovna poročila

Ženska in moška oblačila

Otroška oblačila

Športna oblačila

Krojaštvo – ženska oblačila

Krojaštvo – moška oblačila

Nega in vzdrževanje

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh strokovnih  modulov in splošnoizobraževalnih predmetov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za  dijake z individualno učno pogodbo je pogoj  za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2.Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

 
Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Pomožni vzdrževalec / Pomožna vzdrževalka tekstilij

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pomožni vzdrževalec / Pomožna vzdrževalka tekstilij pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M7

Nega in vzdrževanje

Vsi sklopi

10

 

7.2 Vzdrževalec / Vzdrževalka tekstilij

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vzdrževalec / Vzdrževalka tekstilij pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M1

Osnove v tekstilstvu

Vsi sklopi

18

M7

Nega in vzdrževanje

Vsi sklopi

10

7.3 Šiviljec / Šivilja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Šiviljec / Šivilja pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M1

Osnove v tekstilstvu

Vsi sklopi

18

M2

Ženska in moška oblačila

Vsi sklopi

18

7.4 Krojač/ Krojačica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Krojač / Krojačica pridobi, kdor je uspešno zaključil strokovni modul:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M1

Osnove v tekstilstvu

Vsi sklopi

18

M5

Krojaštvo-ženska oblačila

Vsi sklopi

10

M6

Krojaštvo-moška oblačila

Vsi sklopi

10