A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: Oblikovalec kovin-orodjar
Naziv poklicne izobrazbe: Oblikovalec kovin-orodjar/oblikovalka kovin-orodjarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom/vajencem, da:

Dijak/vajenec bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja: registrirana pogodba o vajeništvu.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Naravoslovje

x

 

 

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

 

 

x

 

M2

Materiali in obdelave v poklicu

 

 

x

 

M3

Elementi konstrukcij

 

 

x

 

M4

Organizacija in poslovanje

 

 

x

 

M5

Osnove oblikovanja materialov

 

 

x

 

M6

CNC programiranje

 

 

x

 

M7

Avtomatizacija strojev in naprav

 

 

x

 

M8

Posebne obdelave

 

 

x

 

M9

Orodja in priprave za množično proizvodnjo

 

 

x

 

M10

Sestavljanje in preizkušanje orodij

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napreduje dijak/vajenec, ki je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter je opravil vse obveznosti interesnih dejavnosti in praktičnega usposabljanja z delom.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak/vajenec pridobiti pozitivno oceno pri:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-