A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega program: RAČUNALNIKAR
1.2 Naziv strokovne izobrazbe: računalnikar/ računalnikarica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1 Izobraževanje traja tri leta.
3.2 Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Družboslovje

x

 

 

 

P6

Naravoslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Informatika s tehniškim komuniciranjem

x

 

 

 

M2

Upravljanje z uporabniško programsko opremo

 

 

x

 

M3

Vzdrževanje informacijske opreme

 

 

x

 

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

 

 

x

 

M5

Programiranje naprav

 

 

x

 

M6

Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz

 

 

x

 

M7

Napredno vzdrževanje strojne opreme

 

 

x

 

M8

Napredno vzdrževanje programske opreme

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Vzdrževalec/ vzdrževalka računalniške strojne opreme

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vzdrževalec/ vzdrževalka računalniške strojne opreme pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih  modulov:

 Oznaka

 Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M3

Vzdrževanje informacijske opreme

Strokovni modul v celoti

11

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Komunikacijske inštalacije

3

M7

Napredno vzdrževanje strojne opreme

Strokovni modul v celoti

9


7.2. Vzdrževalec/ vzdrževalka programske opreme

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vzdrževalec/ vzdrževalka programske opreme pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M3

Vzdrževanje informacijske opreme

Strokovni modul v celoti

11

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Komunikacijske inštalacije

3

M8

Napredno vzdrževanje programske opreme

Strokovni modul v celoti

9