A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: PREDŠOLSKA VZGOJA
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok/ vzgojiteljica predšolskih otrok

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

naučijo se vrednotiti lastno delo s pomočjo samorefleksije in samoregulacije.

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične

naloge

M01

Veščine sporazumevanja

x

 

 

 

M02

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju

x

 

 

 

M03

Razvoj in učenje predšolskega otroka

x

 

 

 

M04

Varno in zdravo okolje

x

 

 

 

M05

Kurikulum oddelka v vrtcu

x

 

 

 

M06

Igre za otroke

 

 

x

 

M07

Ustvarjalno izražanje

 

 

x

 

M08

Matematika za otroke

 

 

x

 

M09

Jezikovno izražanje otrok

 

 

x

 

M10

Naravoslovje za otroke

 

 

x

 

M11

Družboslovje za otroke

 

 

x

 

M12

Informacijsko komunikacijska tehnologija

 

 

x

 

M13

Likovno izražanje

 

 

x

 

M14

Glasbeno izražanje

 

 

x

 

M15

Plesno izražanje

 

 

x

 

M16

Šport za otroke

 

 

x

 

M17

Multimedije

 

 

x

praktične naloge

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del: