A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: STROJNI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/ strojna tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehniško komuniciranje

 

x

 

 

M2

Načrtovanje konstrukcij

x

 

 

 

M3

Poslovanje in organizacija

x

 

 

 

M4

Učinkovita raba energije

x

 

 

 

M5

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje

x

 

 

 

M6

Delovanje krmilnih in električnih komponent

 

 

 

praktične naloge

M7

Obdelava gradiv

x

 

 

 

M8

Spajanje gradiv in  toplotna obdelava

x

 

 

 

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

 

 

x

 

M10

Računalniško podprte tehnologije

 

 

x

 

M11

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

 

 

x

 

M12

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

 

 

x

 

M13

Avtomatizacija in robotika

 

 

x

 

M14

Energetski sistemi

 

 

x

 

M15

Načrtovanje stavbnih instalacij

 

 

x

 

M16

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom  oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Operater/ operaterka CNC stroja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/ operaterka CNC stroja, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M7

Obdelava gradiv

Strokovni modul v celoti

7

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

Strokovni modul v celoti

8

M10

Računalniško podprte tehnologije

Strokovni modul v celoti

8

7.2 Upravljalec/ upravljalka strojev

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Upravljalec/ upravljalka strojev v proizvodnji, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih  modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M5

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje

Strokovni modul v celoti

3

M7

Obdelava gradiv

Strokovni modul v celoti

7

M10

Računalniško podprte tehnologije

Strokovni modul v celoti

8