B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ELEKTROTEHNIK/PTI/GIB/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno /izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

80

4

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Informatika

obvezno

60

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem

obvezno

60

2

M2

Programirljive naprave

obvezno

99

5

M3

Uporaba električnih vezij in naprav

obvezno

99

5

M4

Načrtovanje električnih inštalacij

izbirno

156

8

M5

Elektromotorni pogoni in regulacije

izbirno

156

8

M6

Proizvodnja in prenos električne energije

izbirno

156

8

M7

Vzdrževanje računalniške opreme

izbirno

156

8

M8

Upravljanje distribucijskih omrežij

izbirno

156

8

M9

Regulacije v avtomatiziranih postrojih

izbirno

156

8

M10

Uporaba mikroprocesorskih naprav

izbirno

156

8

M11

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

izbirno

156

8

M12

Prenos in zapis informacij

izbirno

156

8

M13

Oprema za multimedijsko tehniko

izbirno

156

8

M14

AV komunikacije

izbirno

156

8

M15

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

izbirno

156

8

M16

Računalniško oblikovanje

izbirno

156

8

Skupaj B

 

726

36

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

204

12

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

4

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

256

12

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2220

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

280

16

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2316

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2392

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:

2. DEJAVNOSTI  ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gibalna oviranost kot posledica nepravilnega delovanja živčno mišičnega sistema ovira dijaka  v procesu učenja. Gibalno ovirani dijaki zato potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti psihofizičnega funkcioniranja, gibanja ter komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite  organizacije in načinov učenja.
Dijaki z ovirami pri gibanju imajo pogosto še druge motnje, kot na primer motnje vida, sluha, govora. Zaradi ovir in težav v gibanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje:
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega  dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih  usposobljeni specializirani  učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem

učitelj

znanja s področja organizacije dela, ekonomije ali elektrotehnike

učitelj

znanja s področja organizacije dela, ekonomije ali elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

M2

Programirljive naprave

učitelj

znanja s področja računalništva (vsebinski sklop Osnove programiranja);
znanja s področja elektrotehnike (vsebinski sklop Programirljive naprave)

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva (vsebinski sklop Osnove programiranja) na najmanj višješolski ravni;
znanja s področja elektrotehnike (vsebinski sklop Programirljiva krmilja) na najmanj višješolski ravni

M3

Uporaba električnih vezij in naprav

učitelj

znanja s področja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M4

Načrtovanje električnih inštalacij

učitelj

znanja s področja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike energetike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M5

Elektromotorni pogoni in regulacije

učitelj

znanja s področja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M6

Proizvodnja in prenos električne energije

učitelj

znanja s področja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike energetike na najmanj višješolski ravni

M7

Vzdrževanje računalniške opreme

učitelj

znanja s področja računalništva

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja računalništva

M8

Upravljanje distribucijskih omrežij

učitelj

znanja s področja elektrotehnike energetike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike energetike na najmanj višješolski ravni

M9

Regulacije v avtomatiziranih postrojih

učitelj

znanja s področja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M10

Uporaba mikroprocesorskih naprav

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike elektronike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M11

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

učitelj

znanja s področja elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M12

Prenos in zapis informacij

učitelj

znanja s področja elektrotehnike elektronike

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike elektronike na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M13

Oprema za multimedijsko tehniko

učitelj

znanja s področja elektrotehnike, računalništva, informatike ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva, informatike ali glasbene umetnosti na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M14

AV komunikacije

učitelj

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali glasbene umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja elektrotehnike, računalništva ali glasbene umetnosti na najmanj višješolski ravni

laborant

znanja s področja elektrotehnike

M15

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

učitelj

znanja s področja računalništva

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva na najmanj višješolski ravni

M16

Računalniško oblikovanje

učitelj

znanja s področja računalništva, informatike ali likovne umetnosti

učitelj praktičnega pouka

znanja s področja računalništva, informatike ali likovne umetnosti na najmanj višješolski ravni

Učitelji in drugi izvajalci morajo imeti tudi ustrezna specialnopedagoška znanja.