A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK (GIB)
Prilagojen izobraževalni program z  enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gibalno ovirane dijake.
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

Obrazložitev trajanja izobraževanja:
Trajanje izobraževanja se ne podaljšuje, ker so gibalno ovirani  dijaki, ki se vpisujejo v ta program, predhodno že zaključili ustrezen srednješolski program in so dovolj zreli in intelektualno sposobni, da zmorejo usvojiti program v dveh letih.
Glede na individualizirane programe se znotraj tega posameznemu dijaku eno šolsko leto podaljša na dve leti in v tem primeru ne gre za ponavljanje.

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in pridobil enega od naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oziroma storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Informatika

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

prilagojeno ocenjevanje

M1

Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem

 

 

x

 

M2

Programirljive naprave

 

 

x

 

M3

Uporaba električnih vezij in naprav

 

 

x

 

M4

Načrtovanje električnih inštalacij

 

 

x

 

M5

Elektromotorni pogoni in regulacije

 

 

x

 

M6

Proizvodnja in prenos električne energije

 

 

x

 

M7

Vzdrževanje računalniške opreme

 

 

x

 

M8

Upravljanje distribucijskih omrežij

 

 

x

 

M9

Regulacije v avtomatiziranih postrojih

 

 

x

 

M10

Uporaba mikroprocesorskih naprav

 

 

x

 

M11

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

 

 

x

 

M12

Prenos in zapis informacij

 

 

x

 

M13

Oprema za multimedijsko tehniko

 

 

x

 

M14

AV komunikacije

 

 

x

 

M15

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

 

 

x

 

M16

Računalniško oblikovanje

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka (bodisi pisno bodisi ustno oziroma drugo), kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij.