A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1  Ime izobraževalnega program: ZDRAVSTVENA NEGA
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: srednja medicinska sestra/ srednji zdravstvenik

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja  dve leti.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv  poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošno izobraževalni predmet ali strokovni modul

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Informatika

x

 

 

 

P13

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Zdravstvena nega pacienta

 

 

x

 

M2

Anatomija in fiziologija

x

 

 

 

M3

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

 

 

x

 

M4

Zdravstvena nega  v psihiatrični dejavnosti

x

 

 

 

M5

Zdravstvena nega  v geriatrični dejavnosti

 

 

x

 

M6

Paliativna zdravstvena nega

x

 

 

 

M7

Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti

 

 

x

 

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.