B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ADMINISTRATOR (DV) SPI 2019

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Družboslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Temelji gospodarstva

obvezno

108

5

M2

Administrativno poslovanje

obvezno

216

11

M3

Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

obvezno

243

12

M4

Upravni postopek

obvezno

216

11

M5

Komuniciranje

izbirno

135

7

M6

Tajniška opravila

izbirno

135

7

M7

Trženje v sodobnem podjetju

izbirno

135

7

M8

Zbiranje in obdelava podatkov

izbirno

135

7

M9

Pravo

izbirno

135

7

Skupaj B

 

1053

53

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

1292

53

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

7

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

195

8

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2512

127

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1572

65

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2672

134

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3964

187

Zaključni izpit
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

72

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

34

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo 2 izmed strokovnih modulov M5 do M9.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja  slovenščine

P2

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolskega izobraževanja  madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5 

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Temelji gospodarstva 

Gospodarske dejavnosti

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

 

Temelji pravne kulture
Pravno organizacijski vidiki poslovanja 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, organizacije dela ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prava, organizacije dela ali sociologije

M2

Administrativno poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M3

Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M4

Upravni postopek 

Splošni upravni postopek

učitelj

visokošolskega izobraževanja prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja ali javne uprave.

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja ali javne uprave.

  

Poslovni bonton

učitelj

visokošolskega izobraževanja prava, ekonomije, organizacije in managementa , upravljanja in poslovanja, javne uprave, psihologije , sociologije , komunikologije ali slovenščine

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, javne uprave, psihologije, sociologije, komunikologije ali slovenščine

M5

Komuniciranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, psihologije, sociologije, komunikologije, slovenščine ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, psihologije, sociologije, komunikologije, slovenščine ali visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri.

M6

Tajniška opravila

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole, javne uprave, prava ali visokošolskega izobraževanja s predhodnim višješolskim izobraževanjem strojepisja in stenografije ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole javne uprave, prava ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M7

Trženje v sodobnem podjetju

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, komunikologije ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije , računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, komunikologije, visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M8

Zbiranje in obdelava podatkov

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, ali visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M9

Pravo

učitelj

visokošolskega izobraževanja prava ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  prava ali ekonomije