NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru tako imenovanega "obveznega enotnega dela" v posameznih vrstah programov.

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam.


PRENOVLJENI OZIROMA KREDITNO OVREDNOTENI PROGRAMI

 

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

- športni dnevi;

30

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave;

20

- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju;

6

- naravoslovni dan, obravnava ekoloških problemov stroke.

4

SKUPAJ

60

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

- delavnica o metodah učenja, delovnih in učnih navadah;

4

- ogled šolske knjižnice, uvajanje v delo;

2

- zdravstvena vzgoja;

6

ogledi:

8

- ogled sejma s strokovnega področja, ogled proizvodnih obratov, predavanje zunanjega strokovnjaka ali

 

- ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) ali

 

- ogledi izobraževalnih ustanov, sejmov (informatike, učil, …), dnevov slovenskega izobraževanja, dnevov odprtih vrat in podobno.

 

SKUPAJ

20

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:

16

- glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji;

 

- socialno delo;

 

- mentorstva in pomoč drugim;

 

- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

Skupno število ur za interesne dejavnosti

96


IZTEKAJOČI SE OZIROMA PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

 

 

 

- športni dnevi;

18

18

12

48

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave;

12

18

8

38

- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju;

6

 

 

6

- naravoslovni dan, obravnava ekoloških problemov stroke.

 

 

4

4

SKUPAJ

36

36

24

96

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

 

 

- delavnica o metodah učenja, delovnih in učnih navadah;

4

 

 

4

- naravoslovni dan - ekologija (organizirane čistilne akcije; predavanja; ogledi čistilnih naprav, v povezavi s tehnologijo stroke);

6

 

 

6

- ogled šolske knjižnice, uvajanje v delo;

2

 

 

2

- zdravstvena vzgoja;

 

8

 

8

- obisk obratovalnice s strokovnega področja, strokovna ekskurzija;

 

4

 

4

ogledi:

 

 

8

8

- ogled sejma s strokovnega področja, ogled proizvodnih obratov, predavanje zunanjega strokovnjaka ali

 

 

 

 

- ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) ali

 

 

 

 

- ogledi izobraževalnih ustanov, sejmov (informatike, učil, …), dnevov slovenskega izobraževanja, dnevov odprtih vrat in podobno.

 

 

 

 

SKUPAJ

12

12

8

32

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:

16

16

 

32

- glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji;

 

 

 

 

- socialno delo;

 

 

 

 

- mentorstva in pomoč drugim;

 

 

 

 

- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

 

 

 

Skupno število ur za interesne dejavnosti

64

64

32

160