B. POSEBNI DEL

1. predmetnik: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK/ PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število  ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

obvezno

40

2

P7

Sociologija ali psihologija

obvezno

40

2

P8

Fizika

obvezno

40

2

P9

Biologija

obvezno

40

2

P11

Kemija

obvezno

40

2

P12

Informatika

obvezno

60

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M2

Varstvo rastlin

obvezno

102

5

M3

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M4

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

obvezno

163

8

M5

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

obvezno

102

5

M6

Upravljanje kmetijske mehanizacije

izbirno

102

5

M7

Turizem na podeželju

izbirno

102

5

M8

Pridelovanje gob in zelišč

izbirno

102

5

M9

Pridobivanje bioplina

izbirno

102

5

M10

Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

izbirno

102

5

M11

Biološke čistilne naprave in kompostarne

izbirno

102

5

M12

Ekološko kmetovanje

izbirno

102

5

M13

Kletarstvo

izbirno

102

5

M14

Osnove gozdarstva

izbirno

102

5

M15

Pridelava zelenjadnic

izbirno

204

10

Skupaj B

 

775

38

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

12

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

256*

11

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2.269

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

15

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2365

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2441

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov pouka

 

69

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:
Dijak izbere  strokovni modul M15 ali dva izmed M6 do M14.
*Od tega najmanj 40 ur za naravoslovne predmete.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šola  in delodajalci.
Praktično izobraževanje in usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih ali na medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. znanja izvajalcev

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti, umetnostne zgodovine likovnega ali glasbenega področja

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

  • srednješolska strokovna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali kemije ali srednješolska izobrazba

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

Varstvo rastlin

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali  kemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba kmetijstva, kemije, hortikulture ali  vrtnarstva.

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali kemije ali srednješolska izobrazba

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

učitelj

visokošolska izobrazba kmetijstva ali  zootehnike, ekonomije, organizacije ali menedžmenta

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba kmetijstva ali zootehnike , ekonomije, organizacije ali menedžmenta

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali zootehnike, ekonomije, organizacije ali menedžmenta

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz  kmetijstva ali zootehnike, ekonomije, organizacije ali menedžmenta

Upravljanje kmetijske mehanizacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali kmetijskega strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz  kmetijstva, zootehnike ali kmetijskega strojništva

Turizem na podeželju

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva,  zootehnike,  turizma, gospodinjstva ali živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba kmetijstva, zootehnike, turizma,  gospodinjstva ali  živilstva

Pridelovanje gob in zelišč

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba kmetijstva ali hortikulture

Ekološko kmetovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali zootehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali zootehnike

Kletarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali živilstva

Osnove gozdarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva ali  kmetijstva

Pridobivanje bioplina

učitelj

visokošolska izobrazba biologije, kemije, fizike,  kmetijstva, hortikulture , zootehnike ali  živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali hortikulture

Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, gozdarstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva,  gozdarstva ali hortikulture

laborant

srednješolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, kemije ali srednješolska izobrazba

Biološke čistilne naprave in kompostarne

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, hortikulture, živilstva, biologije, kemije  ali  fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva,  zootehnike, živilstva, hortikulture, biologije, kemije ali  fizike 

Pridelava zelenjadnic

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali vrtnarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali vrtnarstva