B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ADMINISTRATOR spi - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Tuji jezik

obvezno

164

9

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Temelji gospodarstva

obvezno

108

5

M2

Administrativno poslovanje

obvezno

216

11

M3

Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

obvezno

243

12

M4

Upravni postopek

obvezno

216

11

M5

Komuniciranje

izbirno

135

7

M6

Tajniška opravila

izbirno

135

7

M7

Trženje v sodobnem podjetju

izbirno

135

7

M8

Zbiranje in obdelava podatkov

izbirno

135

7

M9

Pravo

izbirno

135

7

Skupaj B

 

1053

53

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

594

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

602

27

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2706

134

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1506

60

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2866

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3778

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki/vajenci izberejo 2 izmed strokovnih modulov M5 do M9.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

V šolski obliki izobraževanja se z individualno učno pogodbo obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

V vajeniški obliki izobraževanja se v šoli izvedejo vsi splošnoizobraževalni predmeti, del strokovnih modulov in 3 tedni (96 ur) drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, obvezno Aktivno državljanstvo. Odprti kurikul se praviloma v celoti nameni praktičnemu usposabljanju z delom. Praktičnega usposabljanja z delom je med 50 % in 60 % obsega izobraževalnega programa.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Program  omogoča šolsko in vajeniško obliko izobraževanja.

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom ali na vajeniških učnih mestih v vajeniški obliki izobraževanja, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja  slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike ali ekonomije

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja  glasbe ali likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije ali kemije ali fizike ali biokemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja iz zgodovine, geografije ali sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Temelji gospodarstva

 

Gospodarske dejavnosti

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije ali organizacije dela

Temelji pravne kulture in Pravno organizacijski vidiki poslovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, organizacije dela ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije, prava, organizacije dela ali sociologije

M2

Administrativno poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M3

Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M4

Upravni postopek

 

Splošni upravni postopek

učitelj

visokošolskega izobraževanja prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja ali javne uprave.

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja ali javne uprave.

Poslovni bonton

učitelj

visokošolskega izobraževanja prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, javne uprave, psihologije, sociologije, komunikologije ali slovenščine

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja prava, ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, javne uprave, psihologije, sociologije, komunikologije ali slovenščine

M5

Komuniciranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, psihologije, sociologije, komunikologije, slovenščine ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, psihologije, sociologije, komunikologije, slovenščine ali visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri. 

M6

Tajniška opravila

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije , računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole, javne uprave, prava ali visokošolskega izobraževanja s predhodnim višješolskim izobraževanjem strojepisja in stenografije ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole javne uprave, prava ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M7

Trženje v sodobnem podjetju

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, komunikologije ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, komunikologije, visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M8

Zbiranje in obdelava podatkov

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M9

Pravo

učitelj

visokošolskega izobraževanja prava ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja  prava ali ekonomije