A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: ADMINISTRATOR - 2020
1.2. Naziv poklicne izobrazbe: administrator/administratorka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom/vajencem in dijakinjam/vajenkam (v nadaljevanju: dijakom/vajencem), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 3 leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja: registrirana pogodba o vajeništvu.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Tuji jezik

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Družboslovje

x

 

 

 

P6

Naravoslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Temelji gospodarstva

 

 

x

 

M2

Administrativno poslovanje

 

 

x

 

M3

Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje

 

 

x

 

M4

Upravni postopek

 

 

x

 

M5

Komuniciranje

 

 

x

 

M6

Tajniška opravila

 

 

x

 

M7

Trženje v sodobnem podjetju

 

 

x

 

M8

Zbiranje in obdelava podatkov

 

 

x

 

M9

Pravo

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napreduje dijak/vajenec, ki je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter je opravil vse obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak/vajenec uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
-