A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: AVTOSERVISER (DV) - 2020

Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju

1.2. Naziv poklicne izobrazbe: avtoserviser/ avtoserviserka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Program, prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju, dodatno omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 3 leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten s 189 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Tuji jezik

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Naravoslovje

x

 

 

 

P7

Družboslovje

x

 

 

 

P8

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

 

 

x

 

M2

Materiali in obdelave v poklicu

 

 

x

 

M3

Elementi konstrukcij

 

 

x

 

M4

Organizacija in poslovanje

 

 

x

 

M5

Osnove motornih vozil

 

 

x

 

M6

Električni sistemi na vozilu

 

 

x

 

M7

Podvozja in prenosne naprave

 

 

x

 

M8

Pogonski motorji

 

 

x

 

M9

Diagnostika

 

 

x

 

M10

Karoserijska oprema z diagnostiko

 

 

x

 

M11

Gospodarska vozila

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole, in so opravili vse obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in praktičnega usposabljanja z delom.
Za dijake z individualno učno pogodbo je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2. Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-