B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GOSPODAR NA PODEŽELJU SPI 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Družboslovje

obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

obvezno

66*

3

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

985

51

B – Strokovni moduli

M1

Osnove podjetništva in prodaja

obvezno

98

5

M2

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

M3

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

obvezno

66

4

M4

Osnove upravljanja s stroji in napravami

obvezno

98

5

M5

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

obvezno

98

5

M6

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

obvezno

312

16

M7

Pridelava krme

izbirno

132

7

M8

Naprava trajnega nasada

izbirno

132

7

M9

Pridelava sadja

izbirno

98

5

M10

Pridelava poljščin

izbirno

98

5

M11

Reja živali

izbirno

98

5

M12

Pridelava in predelava grozdja

izbirno

98

5

M13

Oskrba konj in učenje jahanja

izbirno

98

5

M14

Upravljanje kmetijske mehanizacije

izbirno

98

5

M15

Osnove gozdarstva

izbirno

98

5

M16

Pridobivanje bioplina

izbirno

98

5

M17

Biološke čistilne naprave in kompostarne

izbirno

98

5

M18

Pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru

izbirno

98

5

M19

Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin

izbirno

98

5

M20

Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

izbirno

98

5

Skupaj B

 

1098

57

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

584

26

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2667

136

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2827

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3739

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak izbere skupaj tri izbirne strokovne module, in sicer po en izbirni strokovni modul izmed: M7 do M8, M9 do M12 in M9 do M20.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih, mojstrskih kmetijah in v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Praktično usposablja z delom se izvaja na kmetijah na podlagi kolektivne učne pogodbe; na podlagi individualne učne pogodbe pa le na učnih kmetijah ali mojstrskih kmetijah, ki jih določi pristojna zbornica.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja  matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, biologije ali kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike, biologije ali kemije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

IKT in osnove poslovnega komuniciranja 

učitelj vsebinskega sklopa: informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike
ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj vsebinskega sklopa: osnove poslovnega komuniciranja

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: informacijsko komunikacijska tehnologija

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva ali informatike ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: osnove poslovnega komuniciranja

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

M2

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja iz hortikulture, kmetijstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M3

Osnove podjetništva in prodaja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

M4

Osnove upravljanja s stroji in napravami

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, vrtnarstva, zootehnike, hortikulture, kmetijskega strojništva, gozdarstva
ali visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali  fizike za integrirane sklope naravoslovja

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike, živilstva, gozdarstva, kmetijske mehanizacije ali kmetijskega strojništva

učitelj traktorske vožnje

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja z  dovoljenjem za učitelja vožnje

M5

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, gozdarstva, vrtnarstva, hortikulture ali
visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike za integrirane sklope naravoslovja

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, živilstva, gozdarstva ali kemije

M6

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, strojništva, zootehnike ali  veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, kmetijskega strojništva,  zootehnike ali veterine

učitelj traktorske vožnje

srednješolskega ali  višješolskega  izobraževanja z   dovoljenjem za učitelja vožnje

M7

Pridelava krme

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali zootehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva ali  zootehnike

M8

Naprava trajnega nasada

učitelj

visokošolskega izobraževanja  kmetijstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva ali hortikulture

M9

Pridelava sadja

učitelj

visokošolskega izobraževanja  kmetijstva,  vrtnarstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva,  hortikulture ali vrtnarstva

M10

Pridelava poljščin

učitelj

visokošolskega izobraževanja  kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva

M11

Reja živali

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike ali  veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, zootehnike ali veterine

M12

Oskrba konj in učenje jahanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, športne vzgoje, zootehnike ali  veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, športne vzgoje, zootehnike ali veterine  

M13

Pridelava in predelava grozdja

učitelj

visokošolskega izobraževanja  kmetijstva ali živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva ali živilstva

M14

Upravljanje kmetijske mehanizacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali kmetijskega  strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, zootehnike ali kmetijskega strojništva

M15

Osnove gozdarstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja  gozdarstva ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

Srednješolskega ali višješolskega izobraževanja gozdarstva ali  kmetijstva

M16

Pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru

učitelj

visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, vrtnarstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture ali vrtnarstva

M17

Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin

učitelj

visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, vrtnarstva, hortikulture ali krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, hortikulture ali vrtnarstva

M18

Pridobivanje bioplina

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije, fizike, kmetijstva, hortikulture, zootehnike ali živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, zootehnike ali hortikulture

M19

Biološke čistilne naprave in kompostarne

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, zootehnike, veterine, živilstva, biologije, kemije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, zootehnike, živilstva, biologije, kemije ali fizike

M20

Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture, gozdarstva, živilstvabiologije, kemije ali fizike 

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja  kmetijstva, zootehnike, vrtnarstva, hortikulture, gozdarstva, živilstva,  biologije, kemije ali fizike