B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GRAFIČNI OPERATER SPI (GLU, GJM) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

351

12

P2

Matematika

obvezno

351

12

P3 

Tuji jezik

obvezno

234

9

P4

Naravoslovje

obvezno

165

6

P5 

Družboslovje

obvezno

165

6

P6 

Športna vzgoja

obvezno

234

7

Skupaj A

 

1500

52

B – Strokovni moduli

M1

Umetnost in grafično oblikovanje*

obvezno

165

5

M2

Tisk

obvezno

636

23

M3

Grafična dodelava

obvezno

555

20

M4

Grafični procesi

izbirno

132

2

M5

Od odtisa do grafičnega izdelka

izbirno

132

2

M6

Priprava delovnih procesov

izbirno

99

2

M7

Grafična priprava za tisk

izbirno

99

2

Skupaj B

 

1587

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

873

27

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

37

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

42

2

Interesne dejavnosti

 

182

6

Skupaj D

 

224

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

657

29

Skupaj pouka (A+B+E)

 

3744

133

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1785

64

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

3968

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4880

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

117

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

7

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

148

 

Pojasnila k predmetniku:

* V strokovni modul umetnost in grafično oblikovanje je v celoti integrirana umetnost.
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere en modul od M4 ali M5 in en modul od M6 ali M7.
Cilji in vsebine družboslovja in naravoslovja se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka.  Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjetniških izobraževalnih centrih, se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije, zgodovine ali sociologije

P6

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Umetnost in grafično oblikovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovne pedagogike, slikarstva ali oblikovanja vizualnih komunikacij

M2

Tisk

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja grafične tehnike

M3

Grafična dodelava

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja grafične tehnike

M4

Grafični procesi

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

M5

Od odtisa do grafičnega izdelka

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

M6

Priprava delovnih procesov

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja grafične tehnike ali medijev

M7

Grafična priprava za tisk

učitelj

visokošolskega izobraževanja grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja grafične tehnike ali medijev