B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: MLEKAR - 2020

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Tuji jezik

obvezno

164

9

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

66*

3

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

985

51

B – Strokovni moduli

M1

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

M2

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

obvezno

66

4

M3

Osnove podjetništva in prodaja

obvezno

98

5

M4

Osnove živilstva

obvezno

98

5

M5

Osnove biotehnologije s prehrano

obvezno

154

8

M6

Higiensko pridobivanje in obdelava mleka

obvezno

98

5

M7

Osnovna predelava mleka

obvezno

140

6

M8

Fermentirano mleko

obvezno

140

6

M9

Siri

obvezno

187

10

M10

Surovo maslo

obvezno

32

2

M11

Sladoled

obvezno

54

3

Skupaj B

 

1165

59

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

584

24

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2734

134

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanje v šoli (A+B+D+E)

 

2894

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3806

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:

*Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih in medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije, fizike ali drugih predmetov s kemijskega ali biološkega ali fizikalnega področja

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

učitelj vsebinskega sklopa Informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike, ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj vsebinskega sklopa Osnove poslovnega komuniciranja

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: Informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolskega ali višješolskega ali srednješolskega izobraževanja vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike, živilstva in gozdarstva ali računalništva in informatike ali visokošolskega izobraževanja katerekoli smeri z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: Osnove poslovnega komuniciranja

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali  organizacije dela

M2

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja iz hortikulture, kmetijstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M3

Osnove podjetništva in prodaje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali ekonomije

M4

Osnove živilstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva

laborant

srednješolskega izobraževanja iz živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M5

Osnove biotehnologije s prehrano

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali biotehnologije ali veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva

laborant

srednješolskega izobraževanja iz živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M6

Higiensko pridobivanje in obdelava mleka

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega poklicnega izobraževanja iz mlekarstva in srednješolskega izobraževanja iz živilstva ali višješolskega izobraževanja živilstva ali kmetijstva ali kemije 

laborant

srednješolskega izobraževanja iz živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M7

Osnovna predelava mleka

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega poklicnega izobraževanja iz mlekarstva in srednješolskega izobraževanja iz živilstva ali višješolskega izobraževanja živilstva ali kmetijstva ali kemije 

laborant

srednješolskega izobraževanja iz živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M8

Fermentirano mleko

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega poklicnega izobraževanja iz mlekarstva in srednješolskega izobraževanja iz živilstva ali višješolskega izobraževanja živilstva ali kmetijstva ali kemije 

laborant

srednješolskega izobraževanja iz živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M9

Siri

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega poklicnega izobraževanja iz mlekarstva in srednješolskega izobraževanja iz živilstva ali višješolskega izobraževanja živilstva ali kmetijstva ali kemije 

M10

Sladoled

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

srednješolskega poklicnega izobraževanja iz mlekarstva in srednješolskega izobraževanja iz živilstva ali višješolskega izobraževanja živilstva ali kmetijstva ali kemije