A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: MLEKAR - 2020
1.2. Naziv poklicne izobrazbe: mlekar/mlekarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 3 leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT)

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma
storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Tuji jezik

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Naravoslovje

x

 

 

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

 

 

x

 

M2

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

 

 

x

 

M3

Osnove podjetništva in prodaje

 

 

x

 

M4

Osnove živilstva

 

 

x

 

M5

Osnove biotehnologije s prehrano

 

 

x

 

M6

Higiensko pridobivanje in obdelava mleka

 

 

x

 

M7

Osnovna predelava mleka

 

 

x

 

M8

Fermentirano mleko

 

 

x

 

M9

Siri

 

 

x

 

M10

Surovo maslo

 

 

x

 

M11

Sladoled

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole in so opravili vse obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in praktičnega usposabljanja z delom.

Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-