B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR (GLU, GJM) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

351

12

P2

Tuji jezik

obvezno

234

9

P3

Matematika

obvezno

351

12

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

165

6

P6

Družboslovje

obvezno

165

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

234

7

Skupaj A

 

1533

54

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezni

165

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezni

99

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezni

99

3

M4

Organizacija in poslovanje

obvezni

99

3

M5

Osnove oblikovanja materialov

obvezni

165

5

M6

CNC programiranje

obvezni

165

5

M7

Avtomatizacija strojev in naprav

obvezni

198

5

M8

Oblikovanje materialov

izbirni

282

12

M9

Posebne obdelave

izbirni

282

12

M10

Orodja in priprave za množično proizvodnjo

izbirni

282

12

M11

Sestavljanje in preizkušanje orodij

izbirni

282

12

Skupaj B

 

1554

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

1170

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

37

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

42

2

Interesne dejavnosti

 

182

6

Skupaj D

 

224

8

E – Odprti del kurikula

 

Odprti kurikul

 

657

27

Skupaj pouka (A+B+E)

 

3744

133

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

2082

67

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

3968

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4880

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

117

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

7

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

148

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere 2 izmed 4 izbirnih strokovnih modulov M8 do M11.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije  zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje:
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega  dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.

Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

4. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja  matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, biologija ali kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali biologije ali kemije

P6

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, sociologije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali elektrotehnike

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolska izobrazba iz strojništva

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M4

Organizacija in poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali organizacije dela ali ekonomije

M5

Osnove oblikovanja materialov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M6

CNC programiranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M7

Avtomatizacija strojev in naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M8

Oblikovanje materialov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M9

Posebne obdelave

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M10

Orodja in priprave za množično proizvodnjo

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M11

Sestavljanje in preizkušanje orodij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti defektološko dokvalifikacijo in znanje slovenskega znakovnega jezika.