A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR (GLU, GJM) 2020

Izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.

1.2. Naziv poklicne izobrazbe: oblikovalec kovin-orodjar/oblikovalka kovin-orodjarka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:

Izobraževalni program traja 4 leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja:
Gluhi in naglušni dijaki oziroma dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami potrebujejo zaradi težav v komunikaciji več časa za sprejemanje informacij, predelavo informacij, razumevanje in utrjevanje. V učenje morajo vložiti intenzivno pozornost, veliko naporov in več časa kot drugi. Zato je potrebno podaljšati čas za vse faze učenja od pridobivanja, razumevanja utrjevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja.
Ker gluhi in naglušni dijaki ne slišijo oziroma slišijo pomanjkljivo, imajo pri prepoznavanju, razumevanju, obdelavi in uporabi informacij, pri nastajanju predstav, razvoju govora in mišljenja izrazite težave. Ker ne slišijo oziroma slišijo pomanjkljivo, morajo slušno zaznavanje nadomeščati po drugih poteh, zlasti po vidni poti. Pri učenju je potrebno veliko opisovanja, več pisanja, veliko nazornega materiala.

Dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami imajo težave pri govornem izražanju oziroma razumevanju govora. Za uporabo besednjaka oziroma za razumevanje povedanega potrebujejo različne prilagoditve, material za ponazarjanje ter prilagojene metode dela. To pa v procesu učenja zahteva več časa.

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka predmeta / modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Tuji jezik

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Naravoslovje

x

 

 

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

 

 

x

 

M2

Materiali in obdelave v poklicu

 

 

x

 

M3

Elementi konstrukcij

 

 

x

 

M4

Organizacija in poslovanje

 

 

x

 

M5

Osnove oblikovanja materialov

 

 

x

 

M6

CNC programiranje

 

 

x

 

M7

Avtomatizacija strojev in naprav

 

 

x

 

M8

Oblikovanje materialov

 

 

x

 

M9

Posebne obdelave

 

 

x

 

M10

Orodja in priprave za množično proizvodnjo

 

 

x

 

M11

Sestavljanje in preizkušanje orodij

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka (bodisi pisno bodisi ustno oziroma v slovenskem znakovnem jeziku), kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napreduje dijak/vajenec, ki je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter je opravil vse obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in praktičnega usposabljanja z delom.

Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz tretjega v četrti letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

Dijaki imajo pravico delati zaključni izpit pod posebnimi pogoji.

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-