B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: STROJNI MEHANIK - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Tuji jezik

obvezno

164

9

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

obvezni

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu

obvezni

66

3

M3

Elementi konstrukcij

obvezni

66

3

M4

Organizacija in poslovanje

obvezni

66

3

M5

Obdelava materiala

obvezno

164

8

M6

Fluidna tehnika in krmilja

obvezno

132

7

M7

Montaža in vzdrževanje strojev

obvezno

230

12

M8

Spajanje

obvezno

132

7

M9

Vzdrževanje inštalacij na strojih

izbirno

130

6

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

izbirno

130

6

M11

Transport, montaža in zaščita delov in konstrukcij

izbirno

130

6

M12

Vezava električnih tokokrogov

izbirno

130

6

Skupaj B

 

1085

53

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

37

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikula

 

Odprti kurikul

 

576

26

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2712

133

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1567

67

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2872

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3784

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere 2 izmed 4 izbirnih strokovnih modulov M8 do M11.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
V šolski obliki izobraževanja se z individualno učno pogodbo obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

V vajeniški obliki izobraževanja se v šoli izvedejo vsi splošnoizobraževalni predmeti, del strokovnih modulov in 3 tedni (96 ur) drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, obvezno Aktivno državljanstvo. Odprti kurikul se praviloma v celoti nameni praktičnemu usposabljanju z delom. Praktičnega usposabljanja z delom je med 50 % in 60 % obsega izobraževalnega programa.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Program omogoča šolsko in vajeniško obliko izobraževanja.

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom ali na vajeniških učnih mestih v vajeniški obliki izobraževanja, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, sociologije

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike, biologija ali kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali biologije ali kemije

P7

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali tehnike,

M2

Materiali in obdelave v poklicu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, metalurgije ali tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali metalurgije ali
visokošolskega izobraževanja tehnike z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja strojev in/ali krmilno regulacijskih sistemov v proizvodnih procesih

M3

Elementi konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M4

Organizacija in poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali organizacije dela ali ekonomije

M5

Obdelava materiala

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M6

Fluidna tehnika in krmilja

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike ali
visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali tehnike z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja strojev in/ali krmilno regulacijskih sistemov v proizvodnih procesih

M7

Montaža in vzdrževanje strojev

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva ali mehatronike z delovnimi izkušnjami na področju montaže in vzdrževanja strojev v proizvodnih procesih

M8

 

Spajanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M9

Vzdrževanje inštalacij na strojih

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali elektrotehnike z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja strojev in/ali krmilno regulacijskih sistemov v proizvodnih procesih

M10

Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, metalurgije, fizike ali tehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali elektrotehnike z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja strojev in/ali krmilno regulacijskih sistemov v proizvodnih procesih

M11

Transport, montaža in zaščita delov in konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M12

Vezava električnih tokokrogov

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, tehnike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike ali visokošolskega izobraževanja tehnike ali fizike z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja strojev in/ali krmilno regulacijskih sistemov v proizvodnih procesih

Izvajalec strokovnega modula, ki se v skladu z izvedbenim kurikulom šole izvaja pri delodajalcu, je lahko mentor praktičnega usposabljanja z delom, ki izpolnjuje predpisane pogoje s področja oziroma poklica, za katerega se dijak/vajenec usposablja.