B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ARANŽERSKI TEHNIK - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P3

Tuji jezik II

obvezno

204

10

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

68

3

P8

Sociologija

obvezno

68

3

P9

Psihologija

obvezno

68

3

P10

Kemija

obvezno

105

5

P11

Biologija

obvezno

105

5

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2415

114

B – Strokovni moduli

M1

Podjetje na trgu

obvezno

374

18

M2

Vizualne komunikacije

obvezno

374

18

M3

Aranžerstvo

obvezno

340

18

M4

Tržno komuniciranje

izbirno

238

12

M5

Dekoraterstvo

izbirno

238

12

M6

Pospeševanje prodaje

izbirno

136

7

M7

Multimedijsko oglaševanje

izbirno

136

7

Skupaj B

 

1462

73

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

748

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

 

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

578

28

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4455

215

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

900

36

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4807

228

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4959

234

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere en strokovni modul izmed strokovnih modulov M4 – M5 in en strokovni modul izmed strokovnih modulov M6 – M7.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik I

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Tuji jezik II

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti, ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1 Podjetje na trgu    

Podjetniško razmišljanje v gospodarstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

Trženje

 

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela ali komunikologije

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela ali višješolska izobrazba iz strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M2

Vizualne komunikacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovnega področja, oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja likovnega področja, oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture ali umetnostne zgodovine

M3

Aranžerstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovnega področja, oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture, vrtnarstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja likovnega področja, oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture, vrtnarstva ali hortikulture ali srednja izobrazba iz likovne umetnosti in srednja strokovna izobrazba iz aranžerstva, oblikovanja,  vrtnarstva ali hortikulture

laborant

srednja in srednje strokovna izobrazba iz aranžerstva, oblikovanja ali likovne umetnosti

M4

Tržno komuniciranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, komunikologije ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, komunikologije ali sociologije

M5

Dekoraterstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovnega področja, oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture, vrtnarstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja likovnega področja, oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture, vrtnarstva ali hortikulture ali srednja izobrazba iz likovne umetnosti ali srednja strokovna izobrazba iz aranžerstva, oblikovanja,  vrtnarstva ali hortikulture

M6

Pospeševanje prodaje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, komunikologije ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela komunikologije ali sociologije

M7

Multimedijsko oglaševanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovnega področja, oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture ali multimedijev

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja likovnega področja, oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture ali multimedijev