B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK (DV) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Madžarščina I ali Madžarščina II

obvezno

487

24

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

68

3

P8

Sociologija

obvezno

68

3

P9

Psihologija

obvezno

68

3

P10

Kemija

obvezno

105

5

P11

Biologija

obvezno

105

5

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2698

128

B – Strokovni moduli

M1

Poslovni projekti

obvezno

238

12

M2

Poslovanje podjetij

obvezno

272

13

M3

Ekonomika poslovanja

obvezno

238

12

M4

Sodobno gospodarstvo

obvezno

340

19

M5

Finančno poslovanje

izbirno

136

6

M6

Materialno knjigovodstvo

izbirno

136

6

M7

Komercialno poslovanje

izbirno

136

6

M8

Upravno administrativno poslovanje

izbirno

136

6

M9

Zavarovalne storitve

izbirno

102

5

M10

Bančno poslovanje

izbirno

102

5

M11

Poštni promet

izbirno

102

5

M12

Finančno knjigovodstvo

izbirno

102

5

M13

Neposredno trženje

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1462

73

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

748

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

14

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

415

19

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4575

220

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1052

44

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4927

235

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5231

249

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

253

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

132

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Informatika je integrirana v modulu M1.
Pri predmetih Zgodovina, Geografija in Umetnost se uporabljajo katalogi, prilagojeni za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere 2 strokovna modula izmed M5 do M8 in 1 strokovni modul izmed M9 do M13.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I, II

učitelj

visokošolskega izobraževanja madžarščine

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti, ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Poslovni projekti  

 

Projektno delo

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta, prava ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta, prava ali sociologije

Informacijsko komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije, menedžmenta, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije, menedžmenta, upravljanja in poslovanja, visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M2

Poslovanje podjetij 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta, prava ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta, prava ali komunikologije

M3

Ekonomika poslovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M4

Sodobno gospodarstvo  

 

Razvoj in delovanje gospodarstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

Gospodarske dejavnosti

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije organizacije ali menedžmenta

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije ali menedžmenta

Temelji pravne kulture
Pravno organizacijski vidiki poslovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, sociologije, organizacije ali menedžmenta

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prava, sociologije organizacije ali menedžmenta

M5

Finančno poslovanje  

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M6

Materialno knjigovodstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M7

Komercialno poslovanje

 

Nabava in prodaja
Tržno komuniciranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta ali komunikologije

Razvrščanje blaga

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, biologije , kemijske tehnologije, kemijske tehnike, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja kemije, biologije, kemijske tehnologije, kemijske tehnike, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije

M8

Upravno administrativno poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja

M9

Zavarovalne storitve

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali prava

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali prava

M10

Bančno poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M11

Poštni promet 

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali tehnologije prometa

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali tehnologije prometa

M12

Finančno knjigovodstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije

M13

Neposredno trženje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike