B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

B – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

476

24

P2

Tuji jezik

obvezno

408

20

P3

Matematika

obvezno

374

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija ali psihologija

obvezno

68

3

P8

Fizika

obvezno

68

3

P9

Biologija

obvezno

170

9

P10

Kemija

obvezno

170

9

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2312

112

B – Strokovni moduli

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M 2

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M 3

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M 4

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

obvezno

312

16

M 5

Varstvo rastlin

obvezno

102

5

M 6

Pridelava krme

obvezno

132

7

M 7

Naprava trajnega nasada

obvezno

132

7

M 8

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

obvezno

163

8

M9

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

obvezno

102

5

M10

Pridelava poljščin

izbirno

102

5

M11

Reja živali

izbirno

102

5

M12

Pridelava in predelava grozdja

izbirno

102

5

M13

Pridelava sadja

izbirno

102

5

M14

Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1555

78

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

612

25

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4479

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

720

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4831

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4983

236

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

135

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak izbere tri izbirne strokovne module izmed M10 do M14.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih, mojstrskih kmetijah in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJA IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

P10

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Informatika in
poslovno komuniciranje

učitelj vsebinskega sklopa informatika

visokošolskega izobraževanja računalništva aliinformatike
ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva ininformatike

učitelj vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa informatika

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva aliinformatike ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

M2

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M3

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

M4

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, strojništva, zootehnike ali veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, kmetijskega strojništva,  zootehnike ali veterine

učitelj traktorske vožnje

srednješolskega ali visokošolskega izobraževanja z  dovoljenjem za učitelja vožnje

laborant

srednješolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M5

Varstvo rastlin

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture,  vrtnarstva ali kemije.

laborant

srednješolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M6

Pridelava krme

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike

M7

Naprava trajnega nasada

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali hortikulture

M8

Pridelava sadja

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, vrtnarstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture srednješolskega izobraževanja ali vrtnarstva

M9

Pridelava poljščin

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva

laborant

srednješolskega izobraževanja kmetijstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M10

Reja živali

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike ali veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike ali  veterine

M11

Pridelava in predelava grozdja

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali živilstva

M12

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike,  ekonomije, organizacije ali menedžmenta,

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike,  ekonomije, organizacije ali menedžmenta

M13

Prodaja in svetovanje v kmetijstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike,  ekonomije, organizacije ali menedžmenta

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike,  ekonomije, organizacije ali menedžmenta

M14

Vzdrževanje in urejanje naravne krajine

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali hortikulture, krajinske arhitekture, gozdarstva,

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, hortikulture, krajinske arhitekture ali gozdarstva

laborant

srednješolskega izobraževanja kmetijstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja