A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: LESARSKI TEHNIK - 2020
1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/lesarska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 4 leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma
storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

Praktične naloge

M1

Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika

 

 

x

 

M2

Les in lastnosti lesa

 

 

x

 

M3

Tehnologija obdelave z varstvom pri delu

 

 

x

 

M4

Konstruiranje lesnih sklopov

 

 

x

 

M5

Materiali v lesarstvu

 

 

 

M6

Mehanska obdelava lesa

 

 

x

 

M7

Lesnoobdelovalni stroji

 

 

x

 

M8

Konstruiranje pohištva

 

 

x

 

M9

Tehnološki procesi v lesarstvu

 

 

x

 

M10

Proizvodna tehnika

 

 

x

 

M11

Podjetje in priprava dela

 

 

x

 

M12

Projektiranje

 

 

x

 

M13

Ekonomika proizvodnih procesov

 

 

x

 

M14

Opremljanje interierjev

 

 

x

 

M15

Žagarstvo in sušenje

 

 

x

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma
storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

Praktične naloge

M1

Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika

 

 

x

 

M2

Les in lastnosti lesa

 

 

x

 

M3

Tehnologija obdelave z varstvom pri delu

 

 

x

 

M4

Konstruiranje lesnih sklopov

 

 

x

 

M5

Materiali v lesarstvu

 

 

 

M6

Mehanska obdelava lesa

 

 

x

 

M7

Lesnoobdelovalni stroji

 

 

x

 

M8

Konstruiranje pohištva

 

 

x

 

M9

Tehnološki procesi v lesarstvu

 

 

x

 

M10

Proizvodna tehnika

 

 

x

 

M11

Podjetje in priprava dela

 

 

x

 

M12

Projektiranje

 

 

x

 

M13

Ekonomika proizvodnih procesov

 

 

x

 

M14

Opremljanje interierjev

 

 

x

 

M15

Žagarstvo in sušenje

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikuluma šole, opravili obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti)  in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-