B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: LOGISTIČNI TEHNIK - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P3

Tuji jezik II

obvezno

204

10

P4

Matematika

obvezno

408

20

P5

Umetnost

obvezno

70

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

70

3

P8

Sociologija

izbirno

70

3

P9

Psihologija

izbirno

70

3

P10

Fizika

obvezno

140

6

P11

Kemija

obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2378

111

B – Strokovni moduli

M1

Tehnologija blagovnih tokov

obvezno

204

11

M2

Tehnologija komuniciranja

obvezno

204

11

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

obvezno

170

8

M4

Transportna sredstva

obvezno

238

12

M5

Logistika tovornih tokov

obvezno

442

24

M6

Mednarodna blagovna menjava

izbirno

204

10

M7

Logistika potniških tokov

izbirno

102

5

M8

Sredstva mehanizacije

izbirno

102

5

M9

Avtomatizacija in robotizacija

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1462

76

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

578

28

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4418

215

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

720

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4770

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4922

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izmed sociologije in psihologije izbere 1 predmet.
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere strokovni modul M6 ali dva od M7 do M9.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik I

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Tuji jezik II

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehnologija blagovnih tokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, varstva pri delu in požarne varnosti, prometa alilogistike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja kemije, prometa

M2

Tehnologija komuniciranja

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva, informatike, komunikologije, prometa, logistike ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja informatike ali prometa

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, podjetništva, organizacije dela, prometa, logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja ekonomije ali prometa

M4

Transportna sredstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, prometa, logistike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja strojništva ali prometa

M5

Logistika tovornih tokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije, prometa, logistike strojništva, gradbeništva, prometa ali elektronike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja prometa, strojništva, gradbeništva, elektronike

M6

Mednarodna blagovna menjava

učitelj

visokošolskega izobraževanja prometa, logistike, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja prometa ali komerciale

M7

Logistika potniških tokov

učitelj

visokošolskega izobraževanja prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja prometa

M8

Sredstva mehanizacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, prometa, logistike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja strojništva ali prometa

M9

Avtomatizacija in robotizacija

učitelj

visokošolskega izobraževanja mehatronike, strojništva, prometa, logistike, fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja strojništva, prometa ali mehatronike