B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: NARAVOVARSTVENI TEHNIK - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

B – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

68

3

P10

Kemija

obvezno

170

9

P11

Biologija

obvezno

170

9

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2341

112

B – Strokovni moduli

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M 2

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M 3

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

obvezno

102

5

M 5

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

obvezno

220

12

M 6

Varstvo naravnih vrednot

obvezno

220

12

M 7

Ekološke analize in monitoring

obvezno

220

12

M 8

Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki

obvezno

173

9

M9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

izbirno

70

4

M10

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

izbirno

98

5

M11

Pridobivanje biodizla

izbirno

98

5

M12

Pridobivanje bioplina

izbirno

98

5

M13

Pridobivanje lesne biomase

izbirno

98

5

M14

Vodenje v naravi

izbirno

168

9

Skupaj B

 

1409

74

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

574

23

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4324

210

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

872

35

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4676

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4980

236

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

131

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izmed geografije, sociologije in psihologije izbere 2 predmeta.
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere strokovne module v obsegu 9 KT izmed ponujenih 6 strokovnih modulov M9 do M14.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajata šola in delodajalec. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe.

3. ZNANJE  IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M 1

Informatika in
poslovno komuniciranje

učitelj vsebinskega sklopa informatika

visokošolskega izobraževanja računalništva aliinformatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva ininformatike

učitelj vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: Informatika

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva aliinformatike ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva ininformatike

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

M 2

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouk

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

M 3

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja  

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, komunale,  okolja, geografije, biologije, kemije, prava, sociologije ali psihologije

učitelj praktičnega pouka
učitelj

višješolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, komunale, okolja ali kemije

visokošolskega izobraževanja geografije, prava, sociologije ali psihologije

M 5

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, geografije ali biologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva ali okolja

visokošolskega izobraževanja geografije ali biologije

M 6

Varstvo naravnih vrednot

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, geografije, biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka
učitelj

višješolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja ali kemije ali

visokošolskega izobraževanja geografije, biologije

M 7

Ekološke analize in monitoring

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, okolja, geografije, biologije, kemije ali mikrobiologije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, okolja, kemije ali

 

visokošolskega izobraževanja geografije, biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja kmetijstva, zootehnike, hortikulture, vrtnarstva, živilstva, kemije ali biologije

M 8

Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, biologije ali elektroenergetike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva ali okolja

visokošolskega izobraževanja biologije ali elektroenergetike

M9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, kmetijske mehanizacije,  hortikulture, gozdarstva, okolja, biologije ali elektroenergetike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, komunale, vodarstva, strojništva ali gradbeništva

visokošolskega izobraževanja biologije ali elektroenergetike

M10

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, kmetijske mehanizacije,  hortikulture, gozdarstva, biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, okolja, komunale, strojništva, gradbeništva, kemije ali

visokošolskega izobraževanja biologije

M11

Pridobivanje biodizla

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, kmetijske mehanizacije,  hortikulture, gozdarstva, biologije, kemije, mikrobiologije, strojništva ali elektroenergetike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, komunale, strojništva, gradbeništva, kemije ali

visokošolskega izobraževanja biologije, strojništva ali elektroenergetike

M12

Pridobivanje bioplina

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, kmetijske mehanizacije,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, biologije, kemije, mikrobiologije, strojništva ali elektroenergetike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, okolja, komunale, strojništva, gradbeništva, kemije ali

visokošolskega izobraževanja biologije, strojništva ali elektroenergetike

M13

Pridobivanje lesne biomase

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva, kmetijske mehanizacije,  hortikulture, gozdarstva ali  biologije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, komunale, strojništva, gradbeništva ali

visokošolskega izobraževanja biologije

M14

Vodenje v naravi

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva,  biologije ali okolja

učitelj praktičnega pouka

višješolskega izobraževanja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja ali

visokošolskega izobraževanja biologije