A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: NARAVOVARSTVENI TEHNIK- 2020
1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 4 leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma
storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

 

 

x

 

M 2

Podjetništvo in trženje

 

 

x

 

M 3

Trajnostni razvoj

 

 

x

 

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

 

 

x

 

M 5

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacie

 

 

x

 

M 6

Varstvo naravnih vrednot

 

 

x

 

M 7

Ekološke analize in monitoring

 

 

x

 

M 8

Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki

 

 

x

 

M9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

 

 

x

 

M10

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

 

 

x

 

M11

Pridobivanje biodizla

 

 

x

 

M12

Pridobivanje bioplina

 

 

x

 

M13

Pridobivanje lesne biomase

 

 

x

 

M14

Vodenje v naravi

 

 

x

 


6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti)  in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-