B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ZDRAVSTVENA NEGA SSI 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Tuji jezik

obvezno

417

20

P3

Matematika

obvezno

383

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

obvezno

68

3

P9

Fizika

obvezno

70

3

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Biologija

obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2143

100

B – Strokovni moduli

M1

Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč

obvezno

446

22

M2

Zdravstvena nega na specialnih področjih

obvezno

526

26

M3

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

obvezno

131

6

M4

Anatomija, fiziologija in mikrobiologija

obvezno

210

10

M5

Dolgotrajna oskrba

obvezno

160

8

M6

Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi

obvezno

100

5

M7

Skrb za zdravje

obvezno

140

8

M8

Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti

izbirno

70

3

M9

Zdravstvena terminologija

izbirno

70

3

M10

Vzgoja za socialne vrednote

izbirno

70

3

M11

Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju

izbirno

70

3

M12

Patologija

izbirno

70

3

Skupaj B

 

1783

88

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

815

33

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

400

21

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4326

209

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1119

45

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4678

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4982

236

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

130

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

149

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izbere sociologijo ali geografijo.

Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih strokovnih modulov M8 do M12.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali fizike ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M2

Zdravstvena nega na specialnih področjih

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M3

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M4

Anatomija, fiziologija in mikrobiologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, mikrobiologije ali medicine

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

M5

Dolgotrajna oskrba

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali socialnega dela ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali socialnega dela ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M6

Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M7

Skrb za zdravje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje, dietetike, živilske tehnologije, gospodinjstva  ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje, dietetike, živilske tehnologije, gospodinjstva,  ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M8

Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege ali zdravstvene vzgoje ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M9

Zdravstvena terminologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja latinščine ali grščine

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja latinščine ali grščine

M10

Vzgoja za socialne vrednote

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, socialne pedagogike ali sociale

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, socialne pedagogike ali sociale

M11

Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju

učitelj

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali socialnega dela ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali socialnega dela ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja po višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M12

Patologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja medicine ali zdravstvene nege

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja medicine ali zdravstvene nege