A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA - 2020
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 4 leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma
storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

   

P2

Tuji jezik

x

x

   

P3

Matematika

x

x

   

P4

Umetnost

   

x

 

P5

Zgodovina

x

     

P6

Geografija

x

     

P7

Sociologija

x

     

P8

Psihologija

x

     

P9

Fizika

x

     

P10

Kemija

x

     

P11

Biologija

x

     

P12

Športna vzgoja

     

praktične naloge

M1

Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč

   

x

 

M2

Zdravstvena nega na specialnih področjih

   

x

 

M3

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

   

x

 

M4

Anatomija, fiziologija in mikrobiologija

   

x

 

M5

Dolgotrajna oskrba

   

x

 

M6

Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi

   

x

 

M7

Skrb za zdravje

   

x

 

M8

Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti

   

x

 

M9

Zdravstvena terminologija

   

x

 

M10

Vzgoja za socialne vrednote

   

x

 

M11

Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju

   

x

 

M12

Patologija

   

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole in so opravili vse obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in praktičnega usposabljanja z delom.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

storitev in zagovor.

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-