B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

B – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

476

24

P2

Tuji jezik

obvezno

408

20

P3

Matematika

obvezno

374

19

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

obvezno

68

3

P7

Sociologija ali Psihologija

obvezno

68

3

P8

Fizika

obvezno

68

3

P9

Biologija

obvezno

68

3

P10

Kemija

obvezno

136

7

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2176

104

B – Strokovni moduli

M1

Informatika in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M2

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M3

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M4

Osnove živilstva

obvezno

102

5

M5

Predelava živil rastlinskega izvora

obvezno

408

20

M6

Predelava živil živalskega izvora

obvezno

204

10

M7

Prehrana in dietetika

obvezno

102

5

M8

Tehnike analiziranja živil

obvezno

136

7

M9

Varna hrana

obvezno

68

4

M10

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo

obvezno

136

7

M11

Tehnologije živil rastlinskega izvora

izbirno

198

11

M12

Tehnologije živil živalskega izvora

izbirno

198

11

M13

Prehranski obrati in gastronomija

izbirno

198

11

M14

Kontrola kakovosti živil

izbirno

198

11

M15

Upravljanje strojev in naprav v živilstvu

izbirno

198

11

Skupaj B

 

1660

84

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

612

27

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4448

215

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

720

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4800

230

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4952

236

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

135

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere en izbirni modul izmed M11 do M 15.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3.  ZNANJE IZVAJALCEV 

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Informatika in poslovno komuniciranje

učitelj vsebinskega sklopa Informatika

visokošolskega izobraževanja računalništva aliinformatike
ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva ininformatike

učitelj vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa informatika

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva, vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike, gozdarstva, računalništva aliinformatike ali kateregakoli visokošolskega izobraževanja z izpopolnjevanjem iz računalništva in informatike

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

M2

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M3

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ekonomije

M4

Osnove živilstva

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M5

Predelava živil rastlinskega izvora

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M6

Predelava živil živalskega izvora

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M7

Prehrana in dietetika

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, zootehnike ali veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva, zootehnike ali veterine

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M8

Tehnike analiziranja živil

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva ali kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M9

Varna hrana

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva ali veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva ali veterine

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M10

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, biotehnologije, mikrobiologije, biologije ali veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva ali veterine

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M11

Tehnologije živil rastlinskega izvora

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M12

Tehnologije živil živalskega izvora

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M13

Prehranski obrati in gastronomija

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M14

Kontrola kakovosti živil

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja

M15

Upravljanje strojev in naprav v živilstvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja živilstva, strojništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja živilstva, strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja živilstva ali kemije ali srednješolskega splošnega izobraževanja