A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: ekonomski TEHNIK (DV)
Izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju.
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Program, prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju, dodatno omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Madžarščina I, II

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Tuji jezik

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Psihologija

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Informatika

x

 

 

 

P13

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Poslovanje in podjetništvo

 

 

x

 

M2

Projekti in poslovanje podjetja

 

 

x

 

M3

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

 

 

x

 

M4

Finančno poslovanje

 

 

x

 

M5

Materialno knjigovodstvo

 

 

x

 

M6

Komercialno poslovanje

 

 

x

 

M7

Upravno administrativno poslovanje

 

 

x

 

M8

Zavarovalne storitve

 

 

x

 

M9

Bančno poslovanje

 

 

x

 

M10

Poštni promet

 

 

x

 

M11

Finančno knjigovodstvo

 

 

x

 

M12

Neposredno trženje

 

 

 

 

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije: 

7.1 Knjigovodja/knjigovodkinja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo knjigovodja/knjigovodkinja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M5

Materialno knjigovodstvo

strokovni modul v celoti

7

M11

Finančno knjigovodstvo

strokovni modul v celoti

6

7.2 Referent/referentka v podpori bančnega poslovanja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo referent/referentka v podpori bančnega poslovanja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Finančno poslovanje

strokovni modul v celoti

7

M9

Bančno poslovanje

strokovni modul v celoti

6

7.3 Referent/referentka v bančni komerciali

Nacionalno poklicno kvalifikacijo referent/referentka v bančni komerciali pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Finančno poslovanje

strokovni modul v celoti

7

M9

Bančno poslovanje

strokovni modul v celoti

6

7.4 Poštni uslužbenec/poštna uslužbenka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo poštni uslužbenec/poštna uslužbenka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Finančno poslovanje

strokovni modul v celoti

7

M10

Poštni promet

strokovni modul v celoti

6

7.5 Komercialni referent/komercialna referentka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo komercialni referent/komercialna referentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M6

Komercialno poslovanje

strokovni modul v celoti

7

7.6 Tajnik/tajnica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo tajnik/tajnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M7

Upravno administrativno poslovanje

strokovni modul v celoti

7

7.7 Zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M4

Finančno poslovanje

strokovni modul v celoti

7

M8

Zavarovalne storitve

strokovni modul v celoti

6

7.8 Teletržnik/teletržnica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo teletržnik/teletržnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M12

Neposredno trženje

strokovni modul v celoti

6