B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: KEMIJSKI TEHNIK (DV) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Madžarščina I ali Madžarščina II

obvezno

487

24

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

izbirno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Psihologija

izbirno

68

3

P10

Fizika

obvezno

140

6

P11

Biologija

obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2630

124

B – Strokovni moduli

M1

Splošna in anorganska kemija

obvezno

136

7

M2

Fizikalna kemija

obvezno

170

9

M3

Organska kemija

obvezno

170

9

M4

Kemijsko računstvo

obvezno

68

4

M5

Laboratorijska in analizna tehnika

obvezno

340

17

M6

Kemijska tehnika

obvezno

238

12

M7

Tehniško varstvo okolja

obvezno

68

3

M8

Kemijska informatika

obvezno

68

4

M9

Podjetništvo in trženje

obvezno

68

3

M10

Materiali

obvezno

68

4

M11

Analizna kemija

izbirno

272

14

M12

Polimerni materiali in tehnologije

izbirno

272

14

M13

Kemijski tehnološki procesi

izbirno

204

11

M14

Papirniška tehnologija

izbirno

204

11

M15

Upravljanje naprav in procesov v industriji

izbirno

68

3

Skupaj B

 

1666

86

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

750

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

14

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

211

10

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4507

220

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1054

44

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4859

235

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5163

249

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

253

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

132

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik - višja raven
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven
Pri predmetih Zgodovina, Geografija in Umetnost se uporabljajo katalogi, prilagojeni za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.
Izbirni predmeti: šola oz. dijak izmed geografije, sociologije in psihologije izbere 2 predmeta.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak izmed petih izbirnih strokovnih modulov M11 do M15 izbere en ali dva strokovna modula v skupnem obsegu 14 kreditnih točk.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina ali Madžarščina II

učitelj

visokošolskega izobraževanja madžarščine

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Splošna in anorganska kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biokemije ali farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije ali farmacije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

M2

Fizikalna kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije ali farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije ali farmacije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

M3

Organska kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije ali farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije ali farmacije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

M4

Kemijsko računstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije ali farmacije

M5

Laboratorijska in analizna tehnika

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije ali farmacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije ali farmacije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

M6

Kemijska tehnika

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije, biotehnologije, mikrobiologije, biologije, farmacije, elektrotehnike, mehatronike, strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije, biotehnologije, mikrobiologije, biologije, farmacije, elektrotehnike, mehatronike, strojništva ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije, elektrotehnike, mehatronike ali strojništva

M7

Tehniško varstvo okolja

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije, biotehnologije ali biologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije, biotehnologije ali biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

M8

Kemijska informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije, biotehnologije, farmacije, informatike ali računalništva

M9

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolskega izobraževanja podjetništva, ekonomije, organizacije, managementa, kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije, biotehnologije, farmacije, psihologije, sociologije, pedagogike ali komunikologije

M10

Materiali

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije, biotehnologije ali materialov

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije, biotehnologije ali materialov

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

M11

Analizna kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike ali biokemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

M12

Polimerni materiali in tehnologije

učitelj

visokošolskega izobraževanja tehnologije polimerov, kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, materialov, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja tehnologije polimerov, kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, materialov, elektrotehnike, strojništva ali mehatronike

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije, elektrotehnike, mehatronike ali strojništva

M13

Kemijski tehnološki procesi

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije ali biotehnologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije ali biotehnologije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

M14

Papirniška tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike ali strojništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike ali strojništva

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije, elektrotehnike, mehatronike ali strojništva

M15

Upravljanje naprav in procesov v industriji

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije, biotehnologije, elektrotehnike, mehatronike, strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnike, biokemije, biotehnologije, elektrotehnike, mehatronike, strojništva ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije, elektrotehnike, mehatronike ali strojništva