B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: PREDŠOLSKA VZGOJA (DV) SSI 2021

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Madžarščina I ali Madžarščina II

obvezno

487

24

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost*

obvezno

68

3

P6

Zgodovina*

obvezno

102

5

P7

Geografija*

obvezno

68

3

P8

Sociologija

obvezno

68

3

P9

Psihologija

obvezno

68

3

P10

Fizika

obvezno

68

3

P11

Kemija

obvezno

105

5

P12

Biologija*

obvezno

105

5

P13

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2766

131

B – Strokovni moduli

M1

Veščine sporazumevanja

obvezno

102

5

M2

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju

obvezno

102

5

M3

Razvoj in učenje predšolskega otroka

obvezno

136

6

M4

Varno in zdravo okolje

obvezno

102

5

M5

Kurikulum oddelka v vrtcu

obvezno

102

6

M6

Igre za otroke

obvezno

68

4

M7

Ustvarjalno izražanje

obvezno

408

20

M8

Matematika za otroke

obvezno

68

4

M9

Jezikovno izražanje otrok

obvezno

68

4

M10

Naravoslovje za otroke

obvezno

68

4

M11

Družboslovje za otroke

obvezno

68

4

M12

Informativno komunikacijska tehnologija

obvezno

68

4

M13

Likovno izražanje

izbirno

102

6

M14

Glasbeno izražanje

izbirno

102

6

M15

Plesno izražanje

izbirno

102

6

M16

Šport za otroke

izbirno

102

6

M17

Multimedije

izbirno

102

6

Skupaj B

 

1462

77

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

170

10

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum**

 

347

14

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4575

222

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

474

22

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4927

237

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5231

249

Poklicna matura (izpitni nastop in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

253

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

131

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnila k predmetniku:

*Pri predmetih Zgodovina, Geografija in Umetnost se uporabljajo katalogi, prilagojeni za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju. Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

**Najmanj 170 ur odprtega kurikula šola nameni obravnavi dodatnih izbirnih vsebin za predmete s področja naravoslovja, družboslovja in umetnosti, prilagojeno za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju (Biologija -34ur, Geografija -68 ur, Zgodovina -34 ur, Umetnost -34 ur).

Madžarščina I: materni jezik - višja raven

Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven

Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih strokovnih modulov M13 do M17.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Programske enote

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I

učitelj

visokošolskega izobraževanja madžarščine

Madžarščina II

učitelj

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

P11

Kemija

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

P12

Biologija

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije

P13

Športna vzgoja

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Strokovni moduli

M1

Veščine sporazumevanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike, sociologije, socialne pedagogike, komunikologije slovenščine ali madžarščine

M2

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju

učitelj

visokošolskega izobraževanja pedagogike

M3

Razvoj in učenje predšolskega otroka

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije ali pedagogike

M4

Varno in zdravo okolje

učitelj

visokošolskega izobraževanja pedagogike, psihologije, socialne pedagogike, zdravstva, biologije, gospodinjstva ali živilske tehnologije

M5

Kurikulum oddelka v vrtcu

učitelj

visokošolskega izobraževanja pedagogike

učitelj praktičnega pouka

- visokošolskega izobraževanja predšolske vzgoje ali

- visokošolskega izobraževanja, s katerih morajo imeti znanja učitelji katerega koli strokovnega modula v tem izobraževalnem programu

M6

Igre za otroke

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije, pedagogike ali socialne pedagogike

učitelj praktičnega pouka

- visokošolskega izobraževanja predšolske vzgoje ali

- visokošolskega izobraževanja, s katerih morajo imeti znanja učitelji katerega koli strokovnega modula v tem izobraževalnem programu

M7

Ustvarjalno izražanje

učitelj

za vsebinski sklop likovne vzgoje: visokošolskega izobraževanja likovnega področja

za vsebinski sklop glasbene vzgoje in instrumenta: visokošolskega izobraževanja glasbenega področja

za vsebinski sklop plesno gibalne vzgoje: visokošolskega izobraževanja plesa ali športa

za vsebinski sklop jezikovnega izražanja: visokošolskega izobraževanja slovenščine ali madžarščine

M8

Matematika za otroke

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

M9

Jezikovno izražanje otrok

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine ali madžarščine

M10

Naravoslovje za otroke

učitelj

visokošolskega izobraževanja razrednega pouka, biologije, kemije ali fizike

M11

Družboslovje za otroke

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije, razrednega pouka ali sociologije

M12

Informativno komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva ali multimedije

M13

Likovno izražanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja likovne umetnosti

M14

Glasbeno izražanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe

M15

Plesno izražanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja plesa ali športa

M16

Šport za otroke

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M17

Multimedije

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva ali multimedije

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije