B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: STROJNI TEHNIK (DV) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Madžarščina I ali Madžarščina II

obvezno

487

24

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

izbirno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Psihologija

izbirno

68

3

P10

Fizika

obvezno

140

6

P11

Kemija

obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2630

124

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje

obvezno

140

7

M2

Načrtovanje konstrukcij

obvezno

140

6

M3

Poslovanje in organizacija

obvezno

70

3

M4

Učinkovita raba energije

obvezno

140

6

M5

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje

obvezno

70

3

M6

Delovanje krmilnih in električnih komponent

obvezno

140

7

M7

Obdelava gradiv

obvezno

140

6

M8

Spajanje gradiv in  toplotna obdelava

obvezno

105

5

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

izbirno

158

8

M10

Računalniško podprte tehnologije

izbirno

158

8

M11

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

izbirno

158

8

M12

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

izbirno

158

8

M13

Avtomatizacija in robotika

izbirno

158

8

M14

Energetski sistemi

izbirno

158

8

M15

Načrtovanje stavbnih instalacij

izbirno

158

8

M16

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

izbirno

158

8

Skupaj B

 

1577

75

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

454

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

14

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikula

 

Odprti kurikul

 

380

21

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4587

220

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

758

33

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4939

235

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5243

249

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

253

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

132

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik - višja raven
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven
Pri predmetih Zgodovina, Geografija in Umetnost se uporabljajo katalogi, prilagojeni za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.
Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izbere dva predmeta izmed geografije, sociologije ali psihologije.
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere 4 strokovne module izmed M9 do M16

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I, II

učitelj

visokošolskega izobraževanja madžarščine

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Tehniško komuniciranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, informatike, gradbeništva, mehatronike ali elektrotehnike

M2

Načrtovanje konstrukcij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, mehatronike, informatike ali elektrotehnike

M3

Poslovanje in organizacija

učitelj

visokošolskega izobraževanja organizacije, menedžmenta, ekonomije ali psihologije

M4

Učinkovita raba energije

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M5

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M6

Delovanje krmilnih in električnih komponent

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

M7

Obdelava gradiv

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M8

Spajanje gradiv in toplotna obdelava

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali metalurgije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M10

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M11

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M12

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednješolskega izobraževanja iz strojništva

M13

Avtomatizacija in robotika

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, mehatronike ali elektrotehnike

M14

Energetski sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M15

Načrtovanje stavbnih instalacij

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva

M16

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali srednješolskega izobraževanja strojništva